Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Masterprogrammet for undervannsteknologi skal gi kandidatene en fordypning på området undervannsteknologi med basis i kandidatenes respektive fagfelt. Studieprogrammet skal gi grunnleggende kunnskap undervannsproduksjon, -prosessering, -transport, -installasjon og -vedlikehold/intervensjon.Masterprogrammet har tre hovedprofiler: Undervanns kontrollsystemer, drift og vedlikehold og marin undervannsteknologi. Undervanns kontrollsystemer vil gi studentene kunnskap og innsikt i metoder for styring og automatisering av undervanns produksjons- og prosesseringssystemer for olje og gass. For drift og vedlikehold er målsetningen å gi kandidatene kunnskap og innsikt i metoder som bidrar til høy tilgjengelighet og sikker drift av undervannsinstallasjoner. Studenter med hovedprofil marin undervannsteknologi skal kunne anvende sine kunnskaper til å løse utfordringer innen industri og forskning relatert til marine undervanns-operasjoner og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner.

Mange av ferdighetene som studentene tilegner seg vil også være nyttig for tradisjonell olje- og gassvirksomhet og andre bransjer. 

Kunnskaper: Studenten vil lære:

 • Basiskunnskaper om petroleumsteknologi og undervannsproduksjonssystemer.
 • Grunnleggende programmering (python).
 • Teknisk innsikt i et bredt spekter av systemer relevant for undervannsteknologi.
 • Spesifikke kunnskaper knyttet til hver hovedprofil (se lenger nede).

Ferdigheter: Studenten vil kunne:

 • Beherske metoder innenfor et bredt spekter av teknisk-naturvitenskapelige fag.
 • Analysere relevante aspekter ved forskjellige undervannsteknologier.
 • Arbeide selvstendig på større prosjekter.
 • Uttrykke seg faglig skriftlig og muntlig.
 • Spesifikke ferdigheter knyttet til hver hovedprofil (se lenger nede).

Generell kompetanse: Masterstudenten skal kunne:

 • Kommunisere effektivt om eget arbeid, drive kunnskapsformidling, gjøre vurderinger og komme med presise konklusjoner både for fagfolk og ikke-spesialister. Dette skal inkl. rapportering og presentasjoner, samt yte vesentlige bidrag til vitenskapelige publikasjoner.
 • Gi velstrukturerte presentasjoner for ulike tilhørergrupper ved å bruke moderne presentasjonsmidler.
 • Skrive velstrukturerte og klare rapporter og bidrag til vitenskapelige publikasjoner.
 • Formidle etterspurt kunnskap og resultater til andre på en klar og overbevisende måte.
 • Kunne lese, tolke og oppsummere engelskspråklig faglitteratur skriftlig og muntlig.
 • Vurdere og forutsi teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid. Ta ansvar for arbeidets virkning på en bærekraftig og samfunnsmessig utvikling samt økonomi.
 • Gjennomføre oppgaver hvor bærekraftig utvikling tas hensyn til.
 • Identifisere moralske dilemma, beskrive aktører og være klar over egen posisjon.
 • Gjennomføre risikoanalyser og kjenne sikkerhetsinstrukser for eget arbeid.
 • Utføre gjennomførlighets-studier av teknologiske oppgaver (realiserbare prosjekter).
 • Aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring.
 • Sette seg inn i hovedlinjene i kunnskapsutviklingen av eget fagfelt, følge med i hvordan teknologiske og vitenskapelige grenser flyttes for derigjennom å erkjenne behovet for faglig oppdatering.
 • Ved behov ha god kontakt med lærekrefter ved NTNU og være i stand til å etablere internasjonale faglige nettverk. 

Undervanns kontrollsystemer 

Kunnskaper: Masterstudenter i undervannsteknologi med hovedprofil undervanns kontrollsystemer skal ha kunnskap om:

 • Undervanns produksjons- og prosessystemer; herunder separatorer, boostingsystemer, kompressorer, anti-slugging, rørstrømming, og en- og flerfase transport.
 • Typisk oppbygging av undervannsproduksjonssystemer.
 • Matematiske modeller til bruk i simulering og design av kontrollsystemer.
 • Design og bruk av reguleringssystemer for bruk i olje- og gassnæringen.

Mye av kunnskapen studentene opparbeider vil også være relevant for ikke-undervanns oljeinstallasjoner.  

Ferdigheter: Den uteksaminerte studenten skal kunne:

 • Matematisk modellering og programmering for bruk i undervannsteknologi.
 • Utvikle simulatorer for simulering og regulering av undervannsprosesser.
 • Designe regulatorer og reguleringssystemer.
 • Utvikle teknisk programvare.
 • Generelle industrielle kontrollsystemer og kontrollsystemer spesielt for undervannsteknologi.

Mange av ferdighetene studentene tilegner seg vil også være relevante for ikke-undervanns oljeinstallasjoner. 

Drift og vedlikehold

Kunnskaper: Med 2-årig master i undervannsteknologi med drift og vedlikehold som hovedprofil skal kandidatene ha:

 • Basiskunnskaper innenfor systempålitelighet, risikoanalyse, og vedlikeholdsstyring.
 • Basiskunnskaper innenfor materialteknologi med fokus på korrosjonsbeskyttelse og tribologi i undervannsmiljøer.
 • Basiskunnskaper i petroleumsteknologi og undervannsproduksjonssystemer.
 • Dybdekunnskap innen minst ett av studieprogrammets hovedprofiler: materialteknologi, systempålitelighet, risikoanalyse eller vedlikehold. På ett område innen den valgte fordypningen skal denne kunnskapen være ført fram til dagens forskningsfront eller fram til aktuelle forsknings- og utviklingsoppgaver innen en ledende industri. Den skal i tillegg gi tilstrekkelig faglig innsikt slik at studentene er i stand til å ta i bruk nye forskningsresultater. Dybdekunnskapen skal danne en god basis for innovative bidrag til å løse dagens og fremtidens drifts- og vedlikeholdsutfordringer for undervannsinstallasjoner.

Ferdigheter: Masterstudenten med hovedprofil drift og vedlikehold skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper til å løse drifts- og vedlikeholdsutfordringer innen industri og forskning på en selvstendig og systematisk måte ved å analysere problemstillinger, formulere deloppgaver og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner. I dette arbeidet vektlegges en kritisk holdning til gammel og ny kunnskap m.h.t. dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet, og ved behov skal han kunne identifisere og tilkalle nødvendig ekspertise.
 • Arbeide med moderne metoder og verktøy for å løse oppgavene
 • Arbeide med alternative og innovative løsninger for planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner.
 • Gjennomføre undersøkelser som kan belyse om foreslåtte teknologiske og økonomiske metoder og teknikker er samfunnsmessig akseptable.
 • Detaljere foreslåtte metoder og løsninger til en slik grad at de kan implementeres.
 • Masterstudenten skal kunne arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister og om nødvendig ta egne initiativ.
 • Arbeide selvstendig og i grupper med teknologiske og/eller vitenskapelige oppgaver av høy kompleksitet.
 • Planlegge og gjennomføre prosjekter, delegerte og koordinerte oppgaver, håndtere konflikter, vurdere sterke og svake sider ved en selv og andre.
 • Håndtere oppgaver som synes å være enkle, men som senere viser seg å trenge tilleggskunnskap.  

Marin undervannsteknologi

Kunnskaper: Masterstudenten med hovedprofil marin undervannsteknologi skal kunne anvende sine kunnskaper til å løse utfordringer innen industri og forskning relatert til marine undervanns-operasjoner på en selvstendig og systematisk måte ved å analysere problemstillinger, formulere deloppgaver og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner. I dette arbeidet vektlegges en kritisk holdning til gammel og ny kunnskap m.h.t. dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet, og ved behov skal studenten kunne identifisere og tilkalle nødvendig ekspertise.

 • Arbeide med moderne metoder og verktøy for å løse oppgavene.
 • Arbeide med alternative og innovative løsninger for planlegging og gjennomføring av marine operasjoner relatert til undervannsteknikk.
 • Gjennomføre undersøkelser som kan belyse om foreslåtte teknologiske og økonomiske metoder og teknikker er samfunnsmessig akseptable.
 • Detaljere foreslåtte metoder og løsninger til en slik grad at de kan implementeres. 

Ferdigheter: Masterstudenten med marin undervannsteknologi som hovedprofil skal kunne arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister og om nødvendig ta egne initiativ.

 • Arbeide selvstendig og i grupper med teknologiske og/eller vitenskapelige oppgaver av høy kompleksitet.
 • Planlegge og gjennomføre prosjekter, delegerte og koordinerte oppgaver, håndtere konflikter, vurdere sterke og svake sider ved en selv og andre.
 • Håndtere oppgaver som synes å være enkle, men som senere viser seg å trenge tilleggskunnskap.