course-details-portlet

VLR3008 - Forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studenten innsikt i forskningsmetoder som er relevante for masterprogrammet Rådgivningsvitenskap og masterprogrammet Læring i arbeidsliv og samfunn. Dette inkluderer presentasjon og diskusjon av metodiske, vitenskapsteoretiske og forskningsetiske forutsetninger, prinsipper og utfordringer.

Det fokuseres spesielt på arbeid med gjennomføring og analyse i et forskningsarbeid. Emneoppgaven skal være en drøfting av et metodisk forskningsspørsmål. Emneoppgaven kan knyttes til den planlagte masteroppgavens problemstilling og metodevalg. Pensum til bruk i emneoppgaven skal studenten selv legge opp.

Emnet krever forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode (tilsvarende PED1005), som studenter på master i læring i arbeidsliv og samfunn (MVL) og master i rådgivningsvitenskap (MRÅDG) innfrir gjennom opptakskravet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har utviklet avansert kunnskap om metodiske, vitenskapsteoretiske og forskningsetiske utfordringer.

Ferdigheter: Studenten kan kritisk presentere, reflektere over og vurdere forskning på en selvstendig måte, og kan gjennomføre praktiske øvinger.

Generell kompetanse: Studenten har en spesialisert metodisk, vitenskapsteoretisk og forskningsetisk innsikt og forståelse.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert, og består av forelesninger og øvinger. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlinger 80%
  • Godkjente øvinger.
  • Godkjent liste med selvvalgt litteratur

Mer om vurdering

Skriftlig emneoppgave skal ha et omfang på ca. 15 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.). Både selvvalgt og obligatorisk pensum skal brukes i emneoppgaven.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU