course-details-portlet

TVB4200 - Digital tvilling for bygd miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målet med emnet er å gi kunnskap og erfaring i hvordan informasjon kan etableres, forvaltes og brukes som en felles digital tvilling for å støtte en byggeprosess. Den digitale tvillingen skal dekke både tekniske og organisasjonsmessige aspekter, og skal brukes i hele byggeprosessen, fra planlegging, via prosjektering, bygging, drift/vedlikehold og til avvikling.

Emnet vil vise hvordan kunnskaper fra grunnleggende emner supplert med nye tema kan brukes til å etablere digital tvilling som støtter byggeprosesser, og er nyttig for alle involverte parter.

Prinsippene i ISO19650-familien av standarder, spesielt knytta til ulike typer krav (OIR, PIR, AIR) og ISO 19650-begrepet CDE (felles datamiljø/Common Data Environment), vil bli gjennomgått og brukt i emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha:

kunnskap om:

 • hvordan identifisere oppgaver den digitale tvillingen skal være med å løse
 • hvordan sette opp krav til digitale tvilling (bl.a. krav til datainnhold, prosess/beslutnings-støtte og brukerinvolvering/visualiseringer)
 • identifisering og formulering av krav av ulike typer: OIR (organisasjonens krav), PIR (prosjektets krav) og AIR (byggverkets krav)
 • hvordan identifiserte krav av ulike typer kan formuleres for bruk i digitale verktøy
 • oversikt over aktuelle, tilgjengelige systemer

ferdigheter i

 • tilrettelegging av verktøy som inngår i etablering, forvaltning og bruk av digitale tvillinger
 • uttesting av samhandlings-løsninger for byggeprosesser

generell kompetanse

 • analysere og evaluere brukerbehov og føringer ellers til støtteverktøy for samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Emnet gjennomføres som komprimerte undervisningsmoduler/seminarer i starten og midtre del av vårsemesteret. Semesteret avsluttes med gruppebasert prosjektoppgave i samarbeid med ekstern partner.

Det legges opp til en kombinasjon av nettbasert undervisning, gruppediskusjoner, selvstudium og veiledning. Gjesteforelesninger fra aktuelle aktører i bransjen inngår.

Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne og initiativ overfor næringen.

Aktuelle seminarer i første del av emnet (lista vil bli revidert ved studiestart):

 • Krav til byggeprosjekter og dermed til digital tvilling (eier, bruker, utforende, offentlig), inklusive føringer til informasjonsforvaltning fra ISO19650-perspektivet
 • Nødvendige komponenter i en digital tvilling (bl.a. design/dokumentasjon av byggverket, versjonshåndtering, validering, visualisering, simulering, autonomi)
 • Presentasjon og vurdering av eksisterende (komersielle?) løsninger
 • Informasjons-sikkerhetshåndtrering og kompetanse-behov for at en digitale tvilling skal fungere

Mer om vurdering

I arbeidene inngår:

- rapport fra innledende seminarer

- rapport fra avsluttende prosjektarbeid

Hovedleveransen er en tekst-basert rapport, som det er aktuelt å supplere med lenke til utvikla løsinger.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU