course-details-portlet

TTM4905 - Masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon 15 minutter A
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Det faglige innholdet er avhengig av studieprogram, valgt hovedprofil (hvis relevant) og problemstilling.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

1) Å få dybdekunnskap om teknologiske løsninger og metoder innen studieprogrammets fagområde, valgt hovedprofil (hvis relevant) og problemstilling.

2) I kontekst av valgt problemstilling, utvidet kunnskap om det vitenskaplige og teknologiske grunnlaget for hele studieprogrammets fagområde.

3) Innsikt i hvordan forskningsresultater genereres og rapporteres innen området til valgt problemstilling.

B. Ferdigheter:

1) På et avansert nivå, å kunne gjennomføre analyse, modellering, simulering og/eller design baser på kunnskap om teknologiske løsninger og metoder innen studieprogrammets fagområde og valgt hovedprofil (hvis relevant).

2) En kritisk og analytisk holdning til eget og andres arbeid og l resultater.

3) Klare å forstå hvordan et problem og dets mulige løsninger relaterer til FNs bærekraftsmålene.

C. Generell kompetanse:

1) Kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler og kontrollerere fremdrift, samt skriftlig og muntlig rapportering.

2) Hente inn kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap og resultater fra egne undersøkelser.

3) Forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder, og få bevissthet om etiske problemstillinger innen forskning og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med forsknings- og/eller avansert utviklings-preg. Studenten er selv ansvarlig for metodevalg, teknisk tilnærming, fremdrift, m.v. Til støtte i arbeidet gis veiledning. Som hovedregel skal det være ukentlige møter med veileder; studenten lager utkast til agenda for disse. Møter via telefon- eller videokonferanse er akseptabelt. Ansvarlig faglærer (hvis vedkommende ikke er veileder) bør delta på disse møtene minst månedlig. Obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven. Obligatorisk oppmøte hele presentasjonsdagen.

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Forkunnskapskrav

Studenten må normalt ha bestått samtlige emner i sin utdanningsplan. I vurderingen av søknad om unntak vil det tas hensyn til:

  • omfanget av de emner som gjenstår - fordypningsprosjektet må være fullført og ikke mer enn to emner kan gjenstå -, og
  • hvorvidt de emner som gjenstår er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon A 07.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU