TMT4240 - Metallenes mikrostruktur og egenskaper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Stål: Mikrostrukturer (ferritt, perlitt, bainitt, martensitt, austenitt), TTT-diagram, herding av stål, alminnelige konstruksjonsstål, HSLA-stål, seigherdingsstål, settherdingsstål, verktøystål, rustfrie stål (ferrittiske, austenittiske, ferritt/austenittiske). Støpejern. Aluminiumlegeringer: Knalegeringer, støpelegeringer, utherdbare legeringer, ikke utherdbare legeringer. Kobberlegeringer: Messing, bronse. Magnesium-, titan- og nikkel super-legeringer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Beskrive mikrostruktur og bruksegenskaper til teknolopgisk viktige metaller og legeringer og gjøre rede for den virkningen ulike legeringselementer har i de mest kjente legeringssystemene.
- Forklare den fundamentale sammenhengen mellom kjemisk sammensetning, fasediagram, prosessering, mikrostruktur og bruksegenskaper til disse materialene.
- Vurdere om en mikrostruktur er gunstig og på grunnlag av mikrostrukturen kunne vurdere om legeringen har fått en optimal prosessering (varmebehandling, o.a.).
- Diskutere riktig valg av legering og prosessering for enkle bruksformål.
- Utføre enkle beregninger knyttet til fasefordeling, styrke, omslagstemperatur, stabil kornstørrelse (Zener), herdbarhet, anløpning, oppkulling og avkulling i stål.
- Gjennomføre laboratorieforsøk omhandlende varmebehandling av stål og aluminium, hardhetsmålinger, metallografi (prøvepreparering, lysmikroskopi).
- Skrive enkle rapporter fra laboratorieforsøk som studenten har gjennomført i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regne- og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Jan Ketil Solberg: Teknologiske metaller og legeringer, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5038 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 20.12.2017 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.