course-details-portlet

TMT4240 - Metallenes mikrostruktur og egenskaper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Stål: Mikrostrukturer (ferritt, perlitt, bainitt, martensitt, austenitt), TTT-diagram, herding av stål, alminnelige konstruksjonsstål, HSLA-stål, seigherdingsstål, settherdingsstål, verktøystål, rustfrie stål (ferrittiske, austenittiske, ferritt/austenittiske). Støpejern. Aluminiumlegeringer: Knalegeringer, støpelegeringer, utherdbare legeringer, ikke utherdbare legeringer. Kobberlegeringer: Messing, bronse. Magnesium-, titan- og nikkel super-legeringer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

- Beskrive mikrostruktur og bruksegenskaper til teknologisk viktige metaller og legeringer og gjøre rede for den virkningen ulike legeringselementer har i de mest kjente legeringssystemene.

- Forklare den fundamentale sammenhengen mellom kjemisk sammensetning, fasediagram, prosessering, mikrostruktur og bruksegenskaper til disse materialene.

- Vurdere om en mikrostruktur er gunstig og på grunnlag av mikrostrukturen kunne vurdere om legeringen har fått en optimal prosessering (varmebehandling, o.a.).

- Diskutere riktig valg av legering og prosessering for enkle bruksformål. - Utføre enkle beregninger knyttet til fasefordeling, styrke, omslagstemperatur, stabil kornstørrelse (Zener), herdbarhet, anløpning, oppkulling og avkulling i stål.

- Gjennomføre laboratorieforsøk omhandlende varmebehandling av stål og aluminium, hardhetsmålinger, metallografi (prøvepreparering, lysmikroskopi).

- Skrive enkle rapporter fra laboratorieforsøk som studenten har gjennomført i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regne- og laboratorieøvinger. Forventet tidsbruk: forelesninger 56 timer, 28 øvingstimer, laboratoriearbeid 36 timer, selvstudium 80 timer:

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende basiskunnskaper i materialteknologi.

Kursmateriell

Jan Ketil Solberg: Teknologiske metaller og legeringer, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5038 7.5
IMAK6002 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Fysikalsk metallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 22
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU