course-details-portlet

TMR4256 - Marin teknikk 6 - Design av marine systemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport med justerende muntlig presentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport med justerende muntlig presentasjon 100/100

Faglig innhold

Marin systemdesign case oppgave: En CDIO-build øvelse, i henhold til FTS prosjektet.

Emnet skal gi studentene øvelse i design av et marint system, med vekt på bidrag fra marintekniske disipliner i en slik designprosess. Dette innebærer å tilegne seg og anvende relevant informasjon og relevante metoder i designprosessen og tilhørende marintekniske analyser. Det forutsettes at studentene evner å bruke det pensumet studentene har hatt så langt i studiet på en adekvat måte. Det vil i tillegg bli gitt undervisning i nye tema som er sentrale for å kunne gjennomføre kurset. En viktig del av kurset er å evne å reflektere over egen design- og analyseprosess og resultatene av disse.

Prosjektering av et marint system, med fokus på egenskaper (funksjonskrav) for å dekke sentrale fremtidige behov innen samfunns- og næringsutvikling. Designprosessen skal også bidra til å belyse rolle og bidrag fra viktige marintekniske ingeniørdisipliner slik inndelt i fordypningene i studieprogrammet.

Sentrale tema som tas opp i kurset er behovsavklaring, idéutvikling, idéevaluering og valg av konsept. Resultatene av dette arbeidet skal bearbeides videre til helhetlige løsninger. Det skal utarbeides tegninger, modeller, analyse og beskrivelse av det marine systemet som et hele, samt av de viktigste delsystemene.

Big-challenge prosjektutfordring

Industrisamarbeid

Tverrfaglige marintekniske og mellommenneskelige ferdigheter

Læringsutbytte

Emnet søker å gi studentene en helhetlig og integrert kompetanse bestående av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for aktivt å kunne delta i utvikling av nye marintekniske løsninger i et livsløpsperspektiv.

En student som har fullført emnet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Emnet skal gi kunnskap om en helhetlig tilnærming som tar inn over seg marintekniske bidrag til globale utfordringer som klima, miljø, energi, mat, mineraler, transport, biologisk mangfold og sikkerhet. Kunnskap om bruk av marinteknisk disiplin-kompetanse innenfor ingeniørfag for design, analyse, implementering og operasjon av farkoster, skip og øvrige konstruksjoner, systemer og tjenester for en kunnskapsbasert verdiskapning og bærekraftig forvaltning av havet.

Kandidaten skal kunne demonstrere:

 • kunnskaper innen marintekniske kjerne- og disiplin-fag samt kjennskap til metoder og verktøy for arbeid med prosjektering, utvikling, analyse, modellering, simulering, problemløsning, samt innovasjon og entreprenørskap innen marintekniske problemstillinger herunder marine konstruksjoner, marine systemer og operasjoner.
 • Kunnskaper om prosjekt- og gruppearbeid, individuelle og profesjonelle ferdigheter, motivasjon, organisasjon og ledelse.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne;

 • sammen med andre identifisere, definere, modellere, utvikle og analysere sammensatte tekniske, tverrfaglige og praktiske problemstillinger og systemer, inklusive bærekraftutfordringer, innenfor de marintekniske fagområder, samt gjøre begrunnede valg av metoder og løsnings-metodikk for den aktuelle problemstilling.
 • designe, utvikle og analysere systemer, komponenter og konstruksjoner knyttet til og basert på de kunnskaper kandidaten har tilegnet seg.
 • planlegge og gjennomføre teknologiske prosjekter og oppgaver selvstendig og i grupper.
 • gjennomføre et teknologisk avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning, i gruppe, i tråd med forskningsetiske normer, og gjøre en vurdering av prosjektets bidrag til en bærekraftig utvikling.
 • utnytte individuelle og profesjonelle ferdigheter for utvikling av lederegenskaper og ledelse innen typiske ingeniørvirksomheter og prosjekter, for en bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten;

 • kan tenke og handle kreativt, kritisk, konstruktivt og respektfullt både som individ og i grupper og forstå hvordan innovasjon og entreprenørskap bidrar til nyskapning og økt bærekraft i samfunnet.
 • skal ha evne til å finne og kritisk vurdere relevant informasjon for en problemstilling.
 • skal kunne kommunisere og reflektere både skriftlig og muntlig omkring eget arbeid.
 • skal ha et helhetlig syn på bærekraftig utvikling og kunne vurdere miljømessige, samfunnsmessige, etiske og økonomiske konsekvenser av produkter, prosesser og systemer innenfor det marintekniske fagområdet i et livssyklusperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid - flerdisiplinært, med tverrgående undergrupper etter fordypningsdisiplin (hydrodynamikk, konstruksjoner, kybernetikk, maskineri, prosjektering, driftsteknikk)

Forelesninger - fysiske og digitale (forberedelse)

Industriell case oppgave

Fysisk og digital lab

Presentasjon, flipped classroom

Mer om vurdering

Skriftlig rapport og justerende muntlig presentasjon av prosjektarbeidet utgjør grunnlag for karaktersettingen i emnet.

Prosjektarbeidet utføres i grupper. Hvert gruppemedlem skal bidra like mye til resultatet som de andre i gruppen. Alle medlemmer av en gruppe får i utgangspunktet lik karakter, med mindre en kandidat bidrar mindre enn de andre gruppemedlemmene. I så fall kan gruppemedlemmene vurderes individuelt.

'Justerende muntlig' er en muntlig prøve som har særlig tett sammenheng med et forutgående arbeid. Det gis ikke en selvstendig karakter på 'justerende muntlig', men justerende muntlig inngår i vurderingen når karakteren fastsettes. 'Justerende muntlig' kan i denne sammenheng også dekke inngående presentasjon av modeller og lignende som gruppen har utviklet som del av prosjektoppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT) - enkelte retninger
Marin teknikk (MTMART)

Forkunnskapskrav

I henhold til naturlig studieprogresjon i det femårige masterstudiet i marin teknikk.

TMR4105 Marin teknikk - Grunnlag

TMR4167 Marin teknikk - Konstruksjoner

TMR4247 Marin teknikk - Hydrodynamikk

TMR4335 Marin teknikk - Propulsjonssystemer, sikkerhet og miljø

Kursmateriell

Case beskrivelse.

Forelesningsmateriell knyttet til prosjekteringsprosess og disiplingrupper.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4254 3.8 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin kybernetikk
 • Marin driftsteknikk
 • Marin prosjektering
 • Marint maskineri
 • Marine konstruksjoner
 • Marin teknologi
 • Marin hydrodynamikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport med justerende muntlig presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport med justerende muntlig presentasjon 100/100

Utlevering
15.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU