course-details-portlet

TMR4105 - Marin teknikk - Grunnlag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 30/100 1 semestre
Muntlig eksamen 70/100 15 minutter

Faglig innhold

Emnet består av tre tema som er integrert med hverandre, og som til sammen utgjør en helhet:

1. Anvendelsen av marin teknologi i skip, fartøyer og i offshore konstruksjoner og anlegg, inkludert en studietur ombord i et skip. Temaet inkluderer rapportskriving, presentasjonsteknikk og teknisk tegning. Videre gis en innføring i norsk maritim virksomhet med beskrivelse av havmiljø og ressursene der, de marine næringene, forvaltning, lov- og regelverk.
2. Hydrostatikk og stabilitet.
3. Prosjektering av marine systemer. Prosjekteringsprosessen: Sentrale aktiviteter, dokumenter og milepæler. Kravhåndtering, funksjonsanalyse, valg av konseptløsning, dimensjoner og arrangement. Beregning av vekter og kostnader. Evaluering av prosjektets godhet.

Læringsutbytte

Emnene Marin teknikk -grunnlag, -konstruksjoner, -hydrodynamikk og -propulsjonssystemer skal til sammen gjøre studentene i stand til å beskrive og forstå det marintekniske fagområdet og utføre ingeniørarbeid knyttet til prosjektering, bygging og drift av skip, plattformer og andre marine systemer. De skal i tillegg gi studentene et godt sett med metoder og verktøy for å kunne utføre slikt arbeid, samt trening i samarbeid og kommunikasjon.

Etter å ha fullført TMR4105 Marin teknikk grunnlag skal studenten kunne:
- forstå og beskrive de marintekniske fagområdene og hvordan de samvirker på et grunnleggende nivå.
- forstå og anvende marintekniske fagtermer og språk, muntlig og skriftlig på en grunnleggende måte.
- forstå tekniske beskrivelser og tegninger av marine farkoster på et grunnleggende nivå, samt kunne forstå og utføre projeksjonstegning.
- kartlegge og forstå samvirke av tekniske systemer ombord på marine farkoster på en grunnleggende måte.
- utføre enkle laboratorieforsøk på en effektiv måte innenfor krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt analysere og evaluere resultater fra disse.
- forstå hvordan marine fartøyer prosjekteres og bygges på et grunnleggende nivå, samt kunne utføre en enkel prosjekteringsoppgave av et marint system.
- designe og tilpasse et skrog til prosjekteringsoppgaven, og gi en elementær vurdering av godheten til designen.
- beregne oppdrift, oppdriftsfordeling, trim, lastekapasitet og initial stabilitet for flytende innretninger.
- forstå fysikken bak statisk og dynamisk stabilitet i intakt tilstand.
- modellere skrogdesignet fra prosjektoppgaven i et databaserte verktøy for flytende farkoster, og kunne hente ut hydrostatiske data og data om fartøyets initialstabilitet. I tillegg skal studentene kunne vurdere om resultatene fra dataverktøyet virker fornuftige.
- estimere energibehovet til fartøyet og de viktigste forbrukene og miljøutslippene knyttet til energibehovet.
- vurdere den økonomiske og miljømessige bærekraften av et prosjekt i et livsløpsperspektiv
- gjøre enkel planlegging og gjennomføre en prosjektering av et enkelt fartøy med fokus på å ivareta fartøyets helhet. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med andre studenter innenfor fastsatte rammer.
- kommunisere eget arbeid skriftlig, muntlig og ved bruk av tegning mot både fagfolk og ikke-spesialister

Læringsformer og aktiviteter

Temaene belyses gjennom forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieøvinger og prosjektarbeider.
Det gis også obligatoriske kurs i grunnleggende helse, miljø og sikkerhet (HMS) og i praktiske arbeidsoperasjoner (sveising, dreiing og maskineri). I emnet inngår en obligatorisk seminarserie hvor det kreves minst 50% deltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • HMS-kurs
  • Laboratorieoppgaver
  • Ekskursjon

Mer om vurdering

Karakter i emnet blir satt på grunnlag av innlevert prosjektoppgave og muntlig eksamen. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller (30%), oppgave som teller (20%) og muntlig eksamen som teller (50%). Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens vurderingen for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0501 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesteroppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen 15. og 16. desember
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU