TMR4105 - Marin teknikk - Grunnlag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 20/100 30 minutter D
Muntlig eksamen 40/100 15 minutter D
Rapport 40/100 A

Faglig innhold

Emnet består av tre tema som er integrert med hverandre, og som til sammen utgjør en helhet:

1. Anvendelsen av marin teknologi i skip, fartøyer og i offshore konstruksjoner og anlegg, inkludert en studietur ombord i et skip. Temaet inkluderer rapportskriving, presentasjonsteknikk og teknisk tegning. Videre gis en innføring i norsk maritim virksomhet med beskrivelse av havmiljø og ressursene der, de marine næringene, forvaltning, lov- og regelverk.
2. Hydrostatikk og stabilitet.
3. Prosjektering av marine systemer. Prosjekteringsprosessen: Sentrale aktiviteter, dokumenter og milepæler. Kravhåndtering, funksjonsanalyse, valg av konseptløsning, dimensjoner og arrangement. Beregning av vekter og kostnader.

Læringsutbytte

Emnene Marin teknikk -grunnlag, -konstruksjoner, -hydrodynamikk og -maskineri skal til sammen gjøre studentene i stand til å beskrive og forstå de marine fagområder og utføre ingeniørarbeid knyttet til prosjektering, bygging og drift av skip, plattformer og andre marine systemer. De skal i tillegg gi studentene et sett med metoder og verktøy for å kunne utføre slikt arbeid, samt trening i samarbeid og kommunikasjon.

Etter å ha fullført det første av kursene, Marin teknikk grunnlag skal studenten være i stand til å:
- Forstå og beskrive de marine fagområdene og hvordan de samvirker på et grunnleggende nivå.
- Forstå og anvende marintekniske fagtermer og språk, muntlig og skriftlig på en grunnleggende måte.
- Ha en grunnleggende forståelse av tekniske beskrivelser og tegninger av marine farkoster.
- Kunne kartlegge og forstå samvirke av tekniske systemer ombord på marine farkoster på en grunnleggende måte.
- Kunne utføre enkle laboratorieforsøk på en effektiv måte innenfor krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt analysere og evaluere resultater fra disse.
- Ha en grunnleggende forståelse for hvordan marine fartøyer prosjekteres og bygges, samt kunne utføre en enkel prosjekteringsoppgave av et marint system.
- Kunne gjennomføre beregninger av oppdrift, oppdriftsfordeling og lastekapasitet for flytende innretninger.
- Kunne gjennomføre enkle beregninger av statisk og dynamisk stabilitet i intakt tilstand.
- Ha grunnleggende kunnskaper i bruk av databaserte verktøy for modellering av flytende farkoster, og kunne hente ut hydrostatiske data og data om fartøyets initialstabilitet.
- Kunne gjøre enkel planlegging og gjennomføre en prosjektering av et enkelt fartøy i samarbeid med andre studenter innenfor fastsatte rammer.
- Kunne rapportere og presentere resultatene på en grunnleggende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene belyses gjennom forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieøvinger og prosjektarbeider.
Det gis også obligatoriske kurs i grunnleggende helse, miljø og sikkerhet (HMS) og i praktiske arbeidsoperasjoner (sveising, dreiing og maskineri).

Obligatoriske aktiviteter

  • HMS-kurs
  • Laboratorieoppgaver
  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter i emnet blir satt på grunnlag av innlevert prosjektoppgave, flervalgseksamen og muntlig eksamen. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller 40%, flervalgseksamen (20%) og muntlig eksamen (40%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Marin teknikk (MTMART)

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0501 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 20/100 D 07.12.2017 09:00
Høst ORD Muntlig eksamen** 40/100 D 07.12.2017 09:00
Høst ORD Rapport 40/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen også 8.12
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.