course-details-portlet

TMR4105 - Marin teknikk - Grunnlag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer D
Muntlig eksamen 30/100 15 minutter E

Faglig innhold

Emnet består av tre tema som er integrert med hverandre, og som til sammen utgjør en helhet: 1. Anvendelsen av marin teknologi i skip, fartøyer. Temaet inkluderer rapportskriving, presentasjonsteknikk og teknisk tegning. Videre gis en innføring i norsk maritim virksomhet med beskrivelse av havmiljø og ressursene der, de marine næringene, forvaltning, lov- og regelverk. 2. Hydrostatikk og stabilitet. 3. Prosjektering av marine systemer. Prosjekteringsprosessen: Sentrale aktiviteter, dokumenter og milepæler. Kravhåndtering, funksjonsanalyse, valg av konseptløsning, dimensjoner og arrangement. Beregning av vekter og kostnader. Evaluering av prosjektets godhet.

Læringsutbytte

Emnene Marin teknikk - Grunnlag, - Konstruksjoner, - Hydrodynamikk og - Propulsjonssystemer, sikkerhet og miljø skal til sammen gjøre studentene i stand til å beskrive og forstå det marintekniske fagområdet og utføre grunnleggende ingeniørarbeid knyttet til prosjektering, bygging og drift av skip, flytere og andre marine systemer. De skal i tillegg gi studentene en oversikt over metoder og verktøy for å kunne utføre slikt arbeid, samt trening i samarbeid og kommunikasjon.

Etter å ha fullført TMR4105 Marin teknikk grunnlag skal studenten kunne:

 • Forstå og beskrive de marintekniske fagområdene og hvordan de samvirker på et grunnleggende nivå.
 • Forstå og anvende marintekniske fagtermer og språk, muntlig og skriftlig på en grunnleggende måte.
 • Forstå tekniske beskrivelser og tegninger av marine farkoster på et grunnleggende nivå, samt kunne forstå og utføre projeksjonstegning.
 • Utføre enkle laboratorieforsøk på en effektiv måte innenfor krav til HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt analysere og evaluere resultater fra disse.
 • Grunnleggende forståelse av hvordan marine fartøyer prosjekteres, og kunne utføre en enkel prosjekteringsoppgave av et marint system.
 • Designe og tilpasse et skrog til prosjekteringsoppgaven, og gi en elementær vurdering av godheten til designen.
 • Beregne oppdrift, oppdriftsfordeling, trim, lastekapasitet og initial stabilitet for flytende innretninger. - forstå fysikken bak statisk og dynamisk stabilitet i intakt tilstand.
 • Modellere skrogdesignet fra prosjektoppgaven i et databaserte verktøy for flytende farkoster, og kunne hente ut hydrostatiske data og data om fartøyets initialstabilitet. I tillegg skal studentene kunne vurdere om resultatene fra dataverktøyet virker fornuftige.
 • Estimere energibehovet til fartøyet og de viktigste forbrukene og miljøutslippene knyttet til energibehovet.
 • Gjøre en overordnet vurdering av den økonomiske og miljømessige bærekraften av et prosjekt i et livsløpsperspektiv.
 • Gjøre enkel planlegging og gjennomføre en prosjektering av et enkelt fartøy med fokus på å ivareta fartøyets helhet. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med andre studenter innenfor fastsatte rammer.
 • Kommunisere eget arbeid skriftlig, muntlig og ved bruk av tegning mot både fagfolk og ikke-spesialister

Læringsformer og aktiviteter

Temaene belyses gjennom forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieøvinger, ekskursjon og prosjektarbeider. Det gis også obligatoriske kurs i grunnleggende helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • HMS-kurs
 • Laboratorieoppgaver
 • Ekskursjon

Mer om vurdering

Karakter i emnet blir satt på grunnlag av innlevert prosjektoppgave, skriftlig og muntlig eksamen. Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I delvurderingen inngår arbeider som teller 30% skriftlig eksamen som teller 40% og muntlig eksamen som teller 30%.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Prosjektarbeidet utføres i grupper. Hvert gruppemedlem skal bidra like mye til resultatet som de andre i gruppen. Alle medlemmer av en gruppe får i utgangspunktet lik karakter på prosjektoppgaven, med mindre en kandidat bidrar mindre enn de andre gruppemedlemmene. I så fall kan gruppemedlemmene vurderes individuelt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Marin teknikk (MTMART)

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0501 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D 16.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 104
DI171 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 4
Høst ORD Semesteroppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 E

12.12.2022 - 13.12.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 30/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU