course-details-portlet

TMMT5002 - Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 60/100
Digital hjemmeeksamen 40/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet består av tre moduler.

Modul I Produksjonsledelse - gir en innføring i ledelse av produksjonsbedrifter, med gjennomgang av grunnleggende teorier, analysemetoder og teknikker knyttet til planlegging og styring av produksjon og logistikk.

Modul II Automatisering innen matproduksjon - gir innføring i grunnleggende begreper innen automatisering; and analyse, dekomponering og tilrettelegging av utvalgte produksjonsprosesser med hensyn til automatisering.

Modul III Produktutvikling & Innovasjon - tar for seg grunnleggende produktutvikling og innovasjon. Studentene vil lære terminologi og metoder som gjør dem i stand til å ta en tverrfaglig rolle for forbedring, utvikling og effektivisering i de virksomhetene de begynner å jobbe i.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal:

 • Ha kunnskap og ferdigheter innen metoder for effektiv matproduksjon, inkludert eliminere tap, oppnå flyt, og skape kvalitet og driftssikkerhet
 • Ha inngående kunnskap produktutvikling og innovasjon
 • Ha inngående kunnskap om forbedringsprosesser i matproduksjon
 • Ha forståelse for samspillet mellom innovative løsninger, produktivitet og verdiskapning

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen produksjonsledelse
 • Kunne vurdere potensialet for automatisering i prosesskjeder
 • Kunne anvende metoder, terminologi og modeller for innovasjon i produktutvikling

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne analysere og begrunne vitenskapelige problemstillinger relevant for matkjeden og utvise etiske og kritiske holdninger i arbeidet
 • Kunne ta en aktiv rolle i tverrfaglige grupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvingsoppgaver, prosjektoppgave i grupper à 3-5 studenter.

Mer om vurdering

Vurdering i dette emnet er basert på innlevering av en semesteroppgave som veier 60 % og gjennomføring av hjemmeeksamen som veier 40 %. Semesteroppgaven gjennomføres som prosjekt i grupper med en gitt overordnet problemstilling. I semesteroppgaven skal studentene benytte metoder og verktøy som blir undervist i emnet. Presentasjon av semesteroppgaven kan brukes som en støtte i overordnet vurdering av prosjektrapporten.

I skriflig eksamen skal studentene svare på teoretiske spørsmål fra de tre modulene.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen. Dette avgjøres av faglærer. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i mai-juni påfølgende vår. Gjentak av semesteroppgaven gjøres ved neste ordinære gjennomføring av emne.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen (under forutsetning av at emnet ikke har endret vurderingsordning). Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

 • Strandhagen, J. O., Romsdal A., Strandhagen, J. W. (2021) Produksjonslogistikk 4.0. Fagbokforlaget
 • Relevante fagartikler
 • Forelesningsnotatene
 • Annet kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4100 2.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produkt-og maskinutvikling
 • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
 • Mat og helse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital hjemmeeksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Digital hjemmeeksamen 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU