TMMT5002 - Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100 45 minutter E
Hjemmeeksamen 60/100 2 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet består av 3 moduler.

Modul I: Lean Matproduksjon: gir innføring i hvordan å lede og delta i forbedrings- og utviklingsprosjekter og bidra til lønnsom vareproduksjon; introduksjon til «continuous improvement», «lean production», «supply chain management», and «quality management» (statistisk prosesstyring).


Modul II: Produksjonsteknikk og Automatisering innen mat produksjon: gir innføring i Utvalgte produksjonsteknikker; Grunnleggende begreper innen automatisering; Analyse, dekomponering og tilrettelegging av utvalgte produksjonsprosesser med hensyn til automatisering.


Modul III: Produktutvikling & Innovasjon: tar for seg grunnleggende produktutvikling, hygienisk design av produksjonsutstyr, reglementer og standarder, innovasjon.
Studentene vil, gjennom utvalgte case fra matindustrien, lære å benytte verktøy og metoder i forbedringsarbeid (kaizen, 5S, verdistrømanalyse). De vil lære terminologi og begrep som benyttes og videre gjøres i stand til å ta en tverrfaglig rolle for forbedring, utvikling og effektivisering i de virksomhetene de begynner å jobbe i.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
• Ha inngående kunnskap om forbedringsprosesser i produksjon og i verdikjeden for mat (effektivitet, lønnsomhet, utnyttelsesgrad, automatisering).
• Ha kunnskap og ferdigheter innen industrielle metoder for å eliminere tap, oppnå flyt, og skape kvalitet og driftssikkerhet
• Ha inngående kunnskap produktutvikling og innovasjon
• Ha forståelse for samspill mellom innovative løsninger, produktivitet og verdiskapning

Ferdigheter
Studentene skal:
• Kunne lage en lean-produksjonsstrategi og bruke tilsvarende verktøyene for lean og problemløsning for å eliminere tap og effektivisere tapsfylle prosesser.
• Kunne vurdere potensialet for automatisering i prosesskjeder
• Kunne anvende statistiske teknikker til beslutningsstøtte til produksjons- og kvalitetsrelaterte problemstillinger
• Kunne anvende dataverktøy, metoder, terminologi og modeller for innovasjon i produktutvikling- og forbedringsarbeidet
• Kunne gjennomføre gode faglige lønnsomhetsvurderinger og kalkulere produksjonskostnader fra hele matverdikjeder

Generell kompetanse
Studentene skal:
• Gjøre faglige vurderinger for å sikre totalutnyttelse og redusere tap under prosessen.
• Kunne ta en aktiv rolle i tverrfaglige grupper om fornyelse og produksjonseffektivitet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvingsoppgaver, prosjektoppgave i grupper à 2-4 studenter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

1) Handbook of Lean Manufacturing in the Food Industry, Michael Dudbridge, Wiley, 2011
2) Lean Blir Norsk - Lean i den norske samarbeidsmodellen, Monica Rolfsen, 2014
3) Relevante fagartikler
4) Forelesningsnotatene
Andre kursmateriell gis ved semmester oppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 E 07.12.2017 09:00
Høst ORD Hjemmeeksamen 60/100 ALLE
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100 E
Vår UTS Hjemmeeksamen 60/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.