course-details-portlet

TMMT5002 - Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 60/100
Digital hjemmeeksamen 40/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet består av 3 moduler.

Modul I: Lean Matproduksjon: gir innføring i hvordan å lede og delta i forbedrings- og utviklingsprosjekter og bidra til lønnsom vareproduksjon; introduksjon til «continuous improvement», «lean production», «supply chain management», and «quality management» (statistisk prosesstyring).

Modul II: Produksjonsteknikk og Automatisering innen mat produksjon: gir innføring i Utvalgte produksjonsteknikker; Grunnleggende begreper innen automatisering; Analyse, dekomponering og tilrettelegging av utvalgte produksjonsprosesser med hensyn til automatisering.

Modul III: Produktutvikling & Innovasjon: tar for seg grunnleggende produktutvikling, hygienisk design av produksjonsutstyr, reglementer og standarder, innovasjon. Studentene vil, gjennom utvalgte case fra matindustrien, lære å benytte verktøy og metoder i forbedringsarbeid (kaizen, 5S, verdistrømanalyse). De vil lære terminologi og begrep som benyttes og videre gjøres i stand til å ta en tverrfaglig rolle for forbedring, utvikling og effektivisering i de virksomhetene de begynner å jobbe i.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studentene skal:

 • Ha inngående kunnskap om forbedringsprosesser i produksjon og i verdikjeden for mat (effektivitet, lønnsomhet, utnyttelsesgrad, automatisering).
 • Ha kunnskap og ferdigheter innen industrielle metoder for å eliminere tap, oppnå flyt, og skape kvalitet og driftssikkerhet
 • Ha inngående kunnskap produktutvikling og innovasjon
 • Ha forståelse for samspill mellom innovative løsninger, produktivitet og verdiskapning

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne lage en lean-produksjonsstrategi og bruke tilsvarende verktøyene for lean og problemløsning for å eliminere tap og effektivisere tapsfylle prosesser.
 • Kunne vurdere potensialet for automatisering i prosesskjeder
 • Kunne anvende statistiske teknikker til beslutningsstøtte til produksjons- og kvalitetsrelaterte problemstillinger
 • Kunne anvende dataverktøy, metoder, terminologi og modeller for innovasjon i produktutvikling- og forbedringsarbeidet
 • Kunne gjennomføre gode faglige lønnsomhetsvurderinger og kalkulere produksjonskostnader fra hele matverdikjeder

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Gjøre faglige vurderinger for å sikre totalutnyttelse og redusere tap under prosessen.
 • Kunne ta en aktiv rolle i tverrfaglige grupper om fornyelse og produksjonseffektivitet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvingsoppgaver, prosjektoppgave i grupper à 2-4 studenter.

Mer om vurdering

Vurdering i dette emnet er basert på innlevering av en semesteroppgave som veier 60% og gjennomføring av hjemmeeksamen som veier 40%. Semesteroppgaven gjennomføres som prosjekt i grupper med en gitt overordnet problemstilling. I semesteroppgaven skal dere benytte metoder og verktøy som blir undervist i emnet. Presentasjon av semesteroppgaven kan brukes som en støtte i overordnet vurdering av prosjektrapporten. I skriflig eksamen skal dere svare på teoretiske spørsmål fra de 3 læremodulene.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen. Dette avgjøres av faglærer. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i mai-juni påfølgende vår. Gjentak av semesteroppgaven gjøres ved neste ordinære gjennomføring av emne.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

1) Handbook of Lean Manufacturing in the Food Industry, Michael Dudbridge, Wiley, 2011

2) Lean Blir Norsk - Lean i den norske samarbeidsmodellen, Monica Rolfsen, 2014

3) Relevante fagartikler

4) Forelesningsnotatene Andre kursmateriell gis ved semmester oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produkt-og maskinutvikling
 • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
 • Mat og helse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital hjemmeeksamen 40/100

Utlevering
29.11.2021

Innlevering
29.11.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 60/100

Utlevering
15.11.2021

Innlevering
26.11.2021


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Semesteroppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU