course-details-portlet

TM8107 - Kryptoprotokoller og anvendelser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2024. Emnet vil studere mekanismer og egenskaper til kryptografiske protokoller som etablerer og bevarer sikkerhetsegenskaper i toparts og flerparts informasjonsutveksling over allment og åpent tilgjengelig nett. Mer sammensatte krav utover grunnleggende kommunikasjonssikkerhet finnes i nettbaserte anvendelser innen e-handel, banktjenester, helseinformatikk, digitale betalingsinstrumenter og akkreditiver, auksjons- og valgsystemer. Emnet innbefatter modeller og angrepsklasser; beregningsmessige klasser; protokoller for etablering av kryptonøkler og andre parametre, autentisering, binding, nullkunnskapsteknikker, konsensus/flerparts beregninger, anonymitet og pseudonymitet, formaliseringsmetodikk.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å få en oversikt og forstå problemstillinger, begreper, definisjoner, designprinsipper og bevisteknikker for kryptoprotokoller nevnt under "Faglig innhold". 2) Å få en innsikt i noen typiske anvendelser av kryptografiske protokoller i nettbaserte systemer, nevnt under "Faglig innhold". B. Ferdigheter: 1) Kunne beskrive, analysere og konstruere kryptoprotokoller. 2) Kunne anvende bevisteknikker og automatiske analyseverktøy i eksisterende og nye konstruksjoner. C. Generell kompetanse: 1) Individuelt forfatte et teknisk paper for publisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, øvinger og selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU