course-details-portlet

TKP4525 - Kolloid- og polymerkjemi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av valgbare tema slik at total belastning blir 7.5 stp. Tema velges fra følgende liste:
Industriell kolloidkjemi (3,75 SP).
Surfaktanter og polymerer i vandig løsning (3,75 SP).
Kjemisk prosessteknologi, spesialtema (3.75 SP).

Tema fra andre av instituttets fordypningsemner eller ved andre institutt/fakultet i samråd med koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Forstå betydningen av overflate- og kolloidkjemi i industrielle anvendelser som oljeutvinning, næringsmidler, kosmetikk og farmasi.
- Forstå interaksjoner mellom surfaktanter og polymerer i ulike konsentrasjonsregimer samt deres faseoppførsel.
- Forstå og anvende Gibbs faseregel.
- Forstå stabiliserings- og destabiliseringsmekanismer for suspensjoner og emulsjoner.
- Forstå mekanismene bak polymeradsorpsjon.
- Gjøre bruk av adsorpsjonsisotermer for å bestemme overflatedekning og -affinitet.
- Beregne kritisk micellekonsentrasjon (CMC) og kritisk assosiasjonskonsentrasjon (CAC) ut i fra et gitt datasett.
- Tolke fasediagram og bestemme faseseparasjon samt vurdere stabilitetsområder.
- Innhenting, forståelse av og referering til fagfellevurdert internasjonal litteratur.
- Forstå prinsippene for utvalgte eksperiementelle metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i temaene kan være forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4710 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU