course-details-portlet

TKP4515 - Katalyse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av valgbare tema slik at total belastning blir 7,5 stp. Tema velges fra følgende liste: Katalyse i energi og miljøsammenheng - (3,75 stp). Heterogen katalyse VK - (3,75 stp). Industriell kolloidkjemi - (3,75 stp). Reaktormodellering - (3,75 stp). Kjemisk prosessteknologi, spesielle tema - (3,75 stp). Tema fra andre av instituttets fordypningsemner eller ved andre institutt/fakultet kan også velges i samråd med koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: - Forstå og anvende sentrale prinsipper og begrep innen heterogen katalyse. - Kjenne til de viktigste katalytiske materialer, og beskrive deres virkemåte. - Kunne beskrive viktige anvendelser av heterogene katalysatorer innen energikonvertering, rensing av utslipp og ren produksjon. - Gjøre vurderinger og valg katalysatorer til ulike prosesser. - Planlegge og velge metoder for karakterisering av sentrale egenskaper og måling av aktivitet, selektivitet og levetid hos heterogene katalysatorer. - Vurdere årsaker til deaktivering og foreslå tiltak for regenerering av heterogene katalysatorer. - Finne relevant vitenskapelig litteratur, og være i stand til å forstå og reprodusere det som er gjort. - Rapportere vitenskapelig arbeid konsist både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i temaene kan være forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium. Forventet samlet tidsbruk i emnet er 200 timer.

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra lærebøker. Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4700 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU