course-details-portlet

TKP4515 - Katalyse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av valgbare tema slik at total belastning blir 7,5 stp. Tema velges fra følgende liste:
Katalyse i energi og miljøsammenheng - (3,75 stp).
Heterogen katalyse VK - (3,75 stp).
Industriell kolloidkjemi - (3,75 stp).
Reaktormodellering - (3,75 stp).
Kjemisk prosessteknologi, spesielle tema - (3,75 stp).
Tema fra andre av instituttets fordypningsemner eller ved andre institutt/fakultet kan også velges i samråd med koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Forstå og anvende sentrale prinsipper og begrep innen heterogen katalyse.
- Kjenne til de viktigste katalytiske materialer, og deres virkemåte.
- Kunne beskrive viktige anvendelser av heterogene katalysatorer innen energikonvertering, rensing av utslipp og ren produksjon.
- Gjøre vurderinger og valg katalysatorer til ulike prosesser.
- Planlegge og velge metoder for karakterisering av sentrale egenskaper og måling av aktivitet, selektivitet og levetid hos heterogene katalysatorer.
- Vurdere årsaker til deaktivering og foreslå tiltak for regenerering av heterogene katalysatorer.
- Finne relevant vitenskapelig litteratur, og være i stand til å forstå og reprodusere det som er gjort.
- Rapportere vitenskapelig arbeid konsist både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i temaene kan være forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra lærebøker. Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 28.11.2019
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU