course-details-portlet

TKP4176 - Drift og sikkerhet i industrielle prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset omhandler drift av prosessanlegg og sikkerhet i anlegg. Anleggsdrift innebærer god forståelse av ulike prosessenheters karakteristikk, hvordan enhetene er designet og bygget og hvordan prosessen er sammensatt og hvordan enhetene henger sammen. Typiske prosessenheter som vil behandles er blant annet tanker, separasjonstrinn, reaktorer og varmevekslere. Videre skal studentene analysere virkelige uhell og uønskede hendelser, og knytte disse opp mot enhetenes karakteristiske egenskaper og tema og fenomener fra de sentrale fagområdene Masse- og energibalanser, Strømningslære, Termodynamikk, Reaksjonskinetikk, Separasjon, og Prosessregulering.

Læringsutbytte

En kandidat med eksamen i "Process operation and safety" skal ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten skal ha bred kunnskap om kjemiske og biologiske prosesser i industrien, råstoffer, mellomprodukter og sluttprodukter og hvordan disse produseres
 • Kandidaten skal ha detaljert kunnskap om utvalgte prosesstrinn og prosessenheter, inkludert de grunnleggende kjemiske eller biologiske prosessene, utstyrets design og utforming så som masse- og energibalanser over prosessenheten, viktige designparametere (dimensjoner, materialer, betingelser) og prinsippene for drift, regulering og overvåkning
 • Kandidaten skal ha kunnskap om viktige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til design, bygging og drift av anlegg og arbeid i laboratorier
 • Kandidaten skal ha kunnskap om potensielle farer knyttet til uhell eller utslipp fra kjemiske og biologiske prosessanlegg
 • Kandidaten skal ha inngående kjennskap til metoder for analyser av sikkerhet og uhell

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende sin kunnskap om prosesser til å forstå, beskrive og designe enheter og komplette anlegg
 • Kandidaten kan analysere eksisterende anlegg og beskrive kritiske parametere knyttet til god og sikker drift av anlegget
 • Kandidaten kan gjennom å anvende grunnleggende kunnskaper om prosessteknologi identifisere kritiske tilstander eller begrensninger i drift av et anlegg
 • Kandidaten kan gjennom analyse av industrielle ulykker eller uønskede hendelser identifisere årsakene til hendelsene og foreslå forbedringer i design eller drift av prosessen eller enheten
 • Kandidaten skal kunne anvende sentrale verktøy for analyse av sikkerhet og ulykker i prosessindustrien

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan finne informasjon om prosesser og utstyr og koble informasjonen til grunnleggende teori innen fagfeltet
 • Kandidaten kjenner til viktige prinsipper og krav til sikker drift av prosessanlegg
 • Kandidaten har god kunnskap om ulike former for risiko knyttet til industrielle prosessanlegg
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om sikker design og drift av prosessanlegg

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger/presentasjoner og obligatoriske øvinger utført i grupper. Øvingene vil bestå av analyser av reelle ulykker og uønskede hendelser (case-studier), med koblinger til grunnleggende teori om sikkerhet innen de sentrale fagområdene. Emnet gir 7,5 SP og samlet arbeidsinnsats er estimert til å være 225 timer, derav 150 timer knyttet til case-studier som gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. Emnet er begrenset til 40 studenter, hvor studenter ved MSCHEMBI har fortrinnsrett og studenter ved MTKJ deretter.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemisk prosessteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 11
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU