course-details-portlet

TKP4176 - Drift og sikkerhet i industrielle prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset tar for seg drift og sikkerhet i kjemiske og biologiske prosesser i industrien. Prosess-sikkerhet krever god forståelse av hvordan prosessenheter fungerer, hvordan enhetene er utformet og bygd, og hvordan enhetene kombineres. Hvordan prosessen driftes er svært viktig. Studentene må studere og analysere virkelige ulykker, og introduseres til sentrale verktøy for fare og risikovurdering og analyser, så vel som spesifikke tema (lekkasjerater, dispersjon av lekkasjer, farer knyttet til kjemiske reaksjoner, brennbarhet og eksplosjoner, toksikologi og industriell hygiene.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal ha kunnskap om viktige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til design, bygging og drift av anlegg og arbeid i laboratorier
 • Kandidaten skal ha kunnskap om potensielle farer knyttet til uhell eller utslipp fra kjemiske og biologiske prosessanlegg
 • Kandidaten skal ha kjennskap til metoder for analyser av sikkerhet og uhell
 • Kandidaten skal ha kunnskap om statistikk om sikkerhet, grunnleggende toksikologi, prinsippene for industriell hygiene, lekkasjer og lekkasjerater, metoder for å beskrive spredning av gasser i miljøet, brennbarhet og eksplosjoner, farer knyttet til kjemiske reaksjoner

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjennom analyse av industrielle ulykker eller uønskede hendelser identifisere årsakene til hendelsene og foreslå forbedringer i design eller drift av prosessen eller enheten
 • Kandidaten kan analysere eksisterende anlegg og beskrive kritiske parametere knyttet til god og sikker drift av anlegget
 • Kandidaten skal kunne anvende sentrale verktøy for analyse av sikkerhet og ulykker i prosessindustrien
 • Kandidaten kan bruke sentrale metoder til å beskrive viktige tema som brennbarhet og eksplosjoner, lekkasjerater og spredning av lekkasjer, kejmisk reaktivitet, toksikologi og riskoberegninger

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan finne informasjon om prosesser og utstyr og koble informasjonen til grunnleggende teori innen fagfeltet
 • Kandidaten kjenner til viktige prinsipper og krav til sikker drift av prosessanlegg
 • Kandidaten har god kunnskap om ulike former for risiko knyttet til industrielle prosessanlegg
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om sikker design og drift av prosessanlegg

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger/presentasjoner og obligatoriske øvinger utført individuelt og i grupper. Øvingene vil inkludere analyser av reelle ulykker og uønskede hendelser (case-studier), med koblinger til grunnleggende teori om sikkerhetog tekniske tema.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. Emnet er begrenset til 40 studenter, hvor studenter ved MSCHEMBI har fortrinnsrett og studenter ved MTKJ deretter.

Kursmateriell

Lærebok: D.A. Crowl, J.F Louvar: Chemical Process Safety - Fundamentals with Applications. 4th edition, Pearson 2019.

Handouts som fordelt under kurset..

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemisk prosessteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU