course-details-portlet

TKJ4130 - Organisk syntese, laboratorium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Praktisk organisk kjemiske syntese: avansert organisk kjemisk syntese, lab sikkerhet, bruk av SciFinder, oppstilling av utstyr, inert atmosfære, ekstraksjon, krystallisering, destillasjon, håndtering av rotavapor, søyle/flash kromatografi, NMR analyse, tynnsijktskromatografi, infrarød spektroskopi, optisk rotasjon, UV-spektroskopi, litteraturundersøkelser, rapportering.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten: (i) kunne sikkerhetsvurdere kjemi basert på informasjon fra datablad og lab-oppskrift, (ii) kunne utføre syntesereaksjoner av ulik art også under vannfrie betingelser, (iii)kunne finne litteratur vha SciFinder, og evt Raxys (iv) kunne analysere reaksjonsforløpet med egnet teknikk, (v) kunne tolke spektroskopiske og analytiske data, (vi) kunne rense et organisk kjemisk stoff vha ekstraksjon, krystallisasjon, destillasjon og søylekromatografi og (vii) kunne rapportere gjennomføring av forsøk, evaluere feilkilder og forbedringspotensiale.

Læringsformer og aktiviteter

Laboratoriarbeide, forberedelse og raportskriving (215 timer). Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning som vil foregå i løpet av de to første ukene i semesteret. Studenter som ikke følger denne sikkerhetsforelesningen, vil ikke få tilgang til laboratorieøvingene. Et introduksjonskurs i litteratursøk, NMR strukturoppklaring og rapportskriving vil bli gitt uka før kursstart, antakelig på ettermiddagstid. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Mer om vurdering

Hver student må fullføre 215 timer arbeide totalt (ingen eksamen):

1. Syv håndboksynteser på 14 laboratoriedager, totalt 84 timer

2. Et individuelt synteseprosjekt i en forskningsgruppe (2-3 uker ca. 30 timer) (Totalt 115 timer laboratoriearbeid)

3. SJA-skjema, litteraturstudier, labjournal og rapporter, totalt 100 timer

Kriterier for vurdering:

• HMS / SJA • Eksaminasjoner • Rapporter (kvalitet og punktlighet ) • Produktutbytte • Produktkvalitet

• Arbeidsrutiner i laboratoriet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at emnene TKJ4102/TKJ4100/KJ1020 Organisk kjemi GK, TKJ4150 Organisk syntese I og KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi eller tilsvarende emner er gjennomført. Dersom TKJ4150 Organisk syntese I ikke er gjennomført, må det tas samme semester som TKJ4130. Av emnets plasser er de forbeholdt studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram, eventuelle restplasser tas opp i dialog med instituttet.

Kursmateriell

P.B. Cranwell, L.M. Harwood, C. S. Moody: Experimental Organic Chemistry 3. utgave, Wiley 2017. Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3066 7.5
KJ2024 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU