TIØ5210 - Program- og porteføljeledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset tar opp følgende problemstillinger: Bedrifts- og prosjektstrategi, prosjektprogrammer og -porteføljer, Prosjektkontor, virtuelle prosjekter, Læring i og mellom prosjekter, og håndtering av immaterielle verdier.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon:
- Obligatorisk kurs for første års studenter ved Master of Science programme in Project Management (PROMAN).
- Kurset skal, sammen med de andre kursene i programmet, oppfylle de overordnede læringsmålene til MSPROMAN.

Emnets kunnskapsformidlng:
- Generell kunnskap om bedriftsstrategi og spesifikk kunnskap om prosjektstrategi.
- Spesifikk kunnskap om prosjektvurdering og -utvelgelse
- Spesifikk kunnskap om opprettelse, vedlikehold og endring av prosjekt porteføljer og programmer.
- Spesifikk kunnskap om prosjektkontorets formål, etablering, innhold og tilpasning til ulike kontekster.
- Spesifikk kunnskap om etablering og drift av virtuelle prosjekter
- Generell kunnskap om organisasjonslæring og spesifikk kunnskap om læring mellom prosjekter
- Spesifikk kunnskap om håndtering av immaterielle verdier under prosjektets livsløp.

Kursets ferdighetsoppbygging:
- Identifisere, definere, utvikle og iverskette forbedringstiltak i organisasjoner som gjennomfører flere samtidige prosjekter.
- Reflektere og diskutere hvordan anvendelse av kunnskaper og ferdigheter kan forbedres i denne typen organisasjoner.

Andre viktige læringsmål:
- Studenten skal, gjennom gruppebasert semesteroppgave, utvikle en dypere kompetanse rundt en av problemstillingene berørt i faget. Semesteroppgaven foutsetter bruk av alternativ litteratur og kritisk refleksjon rundt problemstillingens praktiske implikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset går på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende prøve 60% og oppgave/arbeider 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli annonsert.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.