TIØ4180 - Innovasjonsledelse og strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet tar opp temaer som: Innovasjon i organisasjoner, innovasjonskultur, innovasjons økosystemer, strategi og innovasjon, organisasjonslæring og innovasjon, innovasjon og design, og hvordan kommunikasjon og beslutningsprosesser påvirker innovasjon i eksisterende organisasjoner, nye organisasjonsformer, innovasjonstypologier, og åpne forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er valgbart i 4. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal oppfylle følgende læringsmål:

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi i organisasjoner.
- Generell kunnskap strukturer og prosesser i organisasjoner.
- Spesifikk kunnskap om modeller og forhold som berører innovasjonsprosesser i organisasjoner, herunder:
- Innovasjonsmodeller
- Radikale innovasjon
- Inkrementelle innovasjon
- Disruptive innovasjon
- Prosess innovasjon
- Forretningsmodell innovasjon
- Innovasjonskultur
- Innovasjonsledelse.

Emnet skal gi studentene ferdigheter til å:
- Analysere tilstanden i en bedrift med tanke på å fremme innovasjon.
- Være informerte og foretrukne bidragsytere i innovasjonsprosesser i ulike typer organisasjoner.

Andre viktige læringsmål:
- Studentene vil, gjennom å analysere og diskutere ulike case, skaffe seg trening i å analysere tilstanden i en bedrift, og lære seg å føre muntlige argumenter, i en gruppe/plenum, rundt innovasjonsrelaterte utfordringer tilknyttet disse casene.
- Studentene vil, gjennom øvingsopplegg, lære seg å gi analysere problemer og å formulere strukturerte faglig begrunnede argumenter både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inneholder forelesninger og obligatorisk øvingsopplegg. Deler av undervisningen vil foregå i seminarform. Karakter settes på grunnlag av samlet poengsum fra flere mindre arbeider. Undervisning på engelsk. Kurset gjør bruk av case-basert undervisning og krever derfor deltakelse og engasjement fra studentene. Kurset krever engelsk ferdigheter som tilsvarer en TOEFL score på 630 eller bedre.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Dette kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til organisasjonsteori og atferd. Kurset er begrenset til 25 studenter. Søknadsfrist for norske studenter er 1. juni, mens internasjonale studenter har søknadsfrist ca. 10. august. Emnepåmelding foregår ved undervisningsmelding på studentweb innen 1.juni, og opptaket til 15 av plassene gjøres i løpet av juni. Vurdering av studentenes forkunnskaper foretas av IØT. Om det er flere enn 15 kvalifiserte søkere blir det rangering på antall avlagte studiepoeng. De som er kvalifisert men ikke når opp, blir plassert på venteliste. 10 plasser holdes av inntil de internasjonale søknadene er kommet inn. Endelig opptak skjer i august hvis det fortsatt er plasser ledig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1038 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.