TIØ4118 - Industriell økonomisk analyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Mikroøkonomisk analyse av konsumentenes etterspørsel; bedriftenes kostnadsfunksjon og markedstilbud; analyse av markeder; prising av markedsmakt; monopolistisk konkurranse og oligopoli; statlige intervensjoner og økonomisk analyse av velferd; partial og generell likevikt, markedssvikt, eksternaliteter, spillteoretiske konsepter. Bruk av mathematik å løse mikroøkonomiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i 3. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 2.3 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der det kreves "Broad and sound basic knowledge in administrative and economic areas".

Emnet skal gi kunnskaper til å forstå grunnleggende teori, modeller, metoder og begreper innenfor mikroøkonomi og spillteori for å kunne forklare og forutsi adferden til konsumenten, produsenten og andre økonomiske aktører (inkludert myndighetene) som deltar i markedet og påvirker markedspris og -volum.

Ved slutten av semesteret skal studentene være i stand til å bruke teori og kvantitative modeller innenfor mikroøkonomi og spillteori til:

1. Å forklare, analysere og forutsi konsumentenadferd under betingelser av sikkerhet og usikkerhet (og varierende risikoholdningene) og konsekvenser for individer og samlet markedsetterspørsel.

2. Å kunne beregne bedriftens kostnadsminimerende valg av innsatsfaktorer samt optimal pris, tilbudsmengde og profitt under ulike markedsformer (inkludert frikonkurransemarkeder og ikke-perfekte konkurranseformer som monopol-, oligopol- og monopolistisk konkurranse);

3. Å kunne analysere samspillet mellom konsumentene og bedriftene, anvende likevektskonsept og beregne konsumentoverskudd og samfunnsøkonomisk velferd

4. Å kunne utføre tilbuds- og etterspørselsanalyse for innsatsfaktorer gitt de forskjellige markedsformene

5. Å kunne diskutere og beskrive forskjellige typer av markedssvikt og analysere og forutsi effekten på markedslikevekt og samfunnsøkonomisk velferd

6. Å kunne diskutere og beskrive myndighetenes rolle i økonomien, og analysere og forutsi effekten av tiltak (politikk, skatt, etc.) på pris og volum, samfunnsøkonomisk velferd og økonomisk effektivitet

7. Å kunne forklare strategisk adferd hos markedsdeltakere, inkludert kartellisering og andre slag av kooperative og ikke-kooperative spill, og anvende konsepter som dominante strategier til å bestemme Nash likevekt i små spill

8. Å kunne anvende generell likevektsteori til å forklare og analysere marked for forskjellige goder simultant, og forklare følger av myndighetenes tiltak og av internasjonal handel for markedslikevekt og samfunnsøkonomisk velferd

Emnet skal stimulere, tilrettelegge og bidra til:
- utvikling av økonomisk intuisjon;
- evnen til trekke ut viktige økonomiske kjennetegn fra en casebeskrivelse;
- evne til oversette en casebeskrivelse til et logisk meningsfult kvantitativ problem som kan løses numerisk, og løsningen gis som spesifikk besluttningsstøtte til problemstillingen i caset;
- evne til gi godt begrunnede strategianbefalinger for bedrifter basert på det økonomiske modell- og begrepsapparatet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og en case studie (grupparbeid). Noen gjesteforelesninger.
Øvinger vil bli poengsatt og et minimum antall poeng trengs for å ha bestått øvingsopplegget.
Emnet vil stort sett bli undervist på engelsk grunnet faglærers bakgrunn.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 80% og arbeider (case studie) som teller 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Forkunnskapskrav

Studenter som ikke går på femårige masterstudium i industriell økonomi og teknologiledelse må kunne dokumentere lignende ferdigheter i matematikk som Indøkstudenter har.

Kursmateriell

Skal annonseres med semesterstart. Sannsynligvis et teori bok og noen vitenskaplige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4116 7.5 01.09.2017
TIØ4117 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 08.12.2017 09:00 KJL23 , D3 , R D1-185 Datasal , KJL1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.