TIØ4105 - Industriell økonomisk styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende prinsipper for planlegging og oppfølging av økonomisk virksomhet. Internregnskap med kostnadsanalyse, kostnadsfordeling, kalkulasjon i ulike produksjonssammenhenger og med grunnlag i aktivitetsanalyse. Kostnader og inntekter i samband med markeds- og produksjonsbeslutninger. Selvkost-, bidrags- og aktivitetsbaserte kalkyler. Budsjettsystemer med hovedbudsjett, fleksible budsjetter, og avviksanalyse. Organisasjonsstruktur og intern prissetting. Hovedprinsipper for føring av et finansregnskap med resultat og balanse. De sentrale lovbestemmelser og retningslinjer knyttet til finansregnskapet. Regnskapsanalyse med resultat- og finansieringsanalyse. Investeringsanalyse og verdsettelse.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er et obligatorisk emne for studenter ved studieprogrammet MTIØT og er lagt til 3. semester. Emnet kan også tas av studenter ved MIENTRE og MENTRE.

Det skal gi en grunnleggende innføring i begreper og metoder innen bedriftsøkonomi inklusive internregnskap og finansregnskap.

Kunnskaper og ferdigheter studenten skal lære i dette emnet:
- Lære om hvor sentralt regnskapet er som informasjonskilde i styring av bedrifter
- Lære om grunnleggende begreper som kostnader, utgifter, inntekter og innbetalinger
- Lære å analysere nøkkeltall i regnskapet med hensyn på å kunne vurdere bedriftens økonomiske situasjon
- Lære hvordan man setter opp kalkyler og budsjetter
- Lære hvordan man kan bruke regnskapet som grunnlag for planlegging og beslutninger
- Gi en generell innføring i grunnleggende tema innen bedriftsøkonomi, særlig innen temaene internregnskap, budsjettering og investeringsanalyse.
- Gi en innføring i verdsettelse av selskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudier. Øvingsarbeidet kan foregå i datasal. Øvinger gjennomføres normalt i grupper på inntil 3 personer. 8 av 12 øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA1100 5.0 01.08.2017
BØA1200 5.0 01.09.2017
BØA2100 2.5 01.08.2017
BØA2200 5.0 01.09.2017
BØA8001 7.5 01.09.2016
SIS1005 7.5 31.07.2016
SIS1005 7.5 31.07.2016
TIØ4295 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.12.2017 09:00 KJL1 , KJL21 , R D1-185 Datasal , D1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.