course-details-portlet

TEP4295 - Miljøanalyse og industriell økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i fagfeltet miljøanalyse og bærekraftig ingeniørteknikk. Det legger vekt på vurdering av tekniske løsninger og deres bidrag til økt ressurseffektivitet, sirkulær økonomi og redusert miljøpåvirkning fra produksjonssystemer i et livsløpsperspektiv (ressursutvinning, produksjon, bruk, avfallshåndtering og resirkulering).

Emnet belyser bærekraft og dets relevans for teknologi og ingeniørers virksomhet i lys av menneskelige behov, næringsutvikling, ingeniørvitenskap og samfunn. Det går gjennom ulike former for praktisk miljøanalyse og beslutningsstøtte i utvikling av ny teknologi, produkter og infrastruktur. Det redegjøres for metoder for beregning av massestrømmer, ressurseffektivitet og miljøpåvirkning, med introduksjon til materialstrømsanalyse (MFA), livsløpsanalyse (LCA), energi- og eksergianalyse, økonomisk analyse og scenarioanalyser.

Emnet gir en innføring i praktiske analysemetoder for ulike tekniske system, som transport, energibruk og drivhusgassutslipp for bygninger.

Øvinger og arbeid i grupper utformes slik at studentene får trening og forståelse i å bearbeide stoffet fra forelesninger, og å forstå teori og metoder anvendt på praktiske problemstillinger i industri og samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskaper. Studenten kan i) Redegjøre for konseptene bærekraft og bærekraftig utvikling, og hvordan disse er relevante for ingeniørers virksomhet; ii) Gjengi viktige kjennetegn ved omsetning av material og energi i samfunnet, og viktige klima- og bærekraftkonsekvenser av dette; iii) Forklare og sammenligne metoder i miljøsystemanalyse og gi eksempler på hvordan disse kan anvendes i praksis for tekniske løsninger, produkter og infrastruktur.

Ferdigheter. Studenten kan i) Gjenkjenne og beskrive et produktsystem; ii) Gjengi terminologi og prinsipper for beregning av masse- og energistrømmer i et produktsystem, herunder gjenvinningsgrader, virkningsgrader, livsløp og systemperspektiv; iii) Forklare matematikk, metodikk og prinsipper i miljøsystemanalyse og gjennomføre enkle beregninger, herunder materialstrømanalyse (MFA), livsløpsanalyse (LCA), energi- og eksergianalyse, og økonomisk analyse; iv) Bruke forenklede beregningsmodeller i miljøsystemanalyse, diskutere og trekke slutninger fra anvendelser av disse; v) Velge metode for miljøanalyse for et gitt teknisk system og reflektere over metodenes ulikheter og egenskaper; vi) Følge mer avanserte emner innen miljøsystemanalyse.

Generell kompetanse. Studenten i) Anerkjenner bærekraft som et bærende prinsipp i samfunnets utvikling og ser betydningen av dette i sitt videre studium; ii) Erkjenner mulighetene og begrensningene i teknologi som bidrag til en bærekraftig utvikling; iii) Er kjent med og kan forklare prinsipper i miljøsystemanalyse og systemtenkning for å vurdere og forbedre miljøkvalitet i tekniske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med 2F + 2F/2Ø per uke, dvs. 4 timer forelesning og 2 timer auditorieøving per uke. Det legges vekt på læring gjennom øvingsarbeid, bestående av et antall øvinger (individuelle og i gruppe) på utvalgte praktiske anvendelser av miljøsystemanalyse.

En andel av individuelle øvinger, samt alle gruppeøvinger, må være godkjent for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderingene i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) vil denne bli holdt som muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok er Bhavik R. Bakshi: Sustainable Engineering - Principles and Practice. Cambridge University Press, 2019.

I tillegg kommer noe annet og eget skrevet materiell som oppgis underveis i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Produksjonssystemer
  • Miljøledelse
  • Produktdesign LCA

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU