course-details-portlet

TEP4295 - Bærekraftig ingeniørfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i praktiske, ingeniørrettede konsepter og verktøy for bærekraft. Økt ressurseffektivitet og sirkulær økonomi, bedret miljø- og klimaprestasjon, og en sosial og rettferdig utvikling av samfunnet er sentrale mål for bærekraftig ingeniørfag. Emnet går gjennom ulike bærekraftskonsepter for og hvordan de forholder seg til samfunn, miljø og teknologi i tre deler:

Sentrale begreper som gjelder bærekraft og bærekraftig ingeniørfag, herunder perspektiver på bærekraftig utvikling, industriell symbiose og sirkulær økonomi, og bærekraft i lys av samfunnsfaktorer som næringsutvikling, vitenskap, teknologi, kultur og økonomi.

Beregningsorienterte metoder for bærekraft i et livsløps- og systemperspektiv, med en innføring i teori og metode for livsløpsvurdering (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), energianalyse, fotavtrykksmetoder, og miljørettet økonomisk analyse.

Scenariomodeller og tiltaksanalyse på samfunnsnivå, med hovedfokus på bygd miljø, klima og energiforbruk.

Eksempler i undervisningen anvender livsløpsperspektiv på produkt- og tjenestesystem, og systemer for produksjon og forbruk. Arbeidskrav og gruppearbeid gir trening og forståelse i bruk av ulike metoder i en ingeniørfaglig sammenheng.

Emnet undervises på norsk og norsk emnebeskrivelse er gjeldende for gjennomføring.

Læringsutbytte

Kunnskap til å:

i) beskrive prinsipper for bærekraft og bærekraftig utvikling, og diskutere generelle konsepter for bedret bærekraft for ingeniørfaglige løsninger i lys av miljømessige, teknologiske og samfunnsmessige mål.

ii) forklare metoder for bærekraftsvurdering av teknologi på livsløps- og systemnivå og anvendelse for analyse og sammenligning av ingeniørfaglige løsninger.

Ferdigheter til å:

i) definere livsløp og analysesystem for miljørettet bærekraftsanalyse.

ii) utlede og gjenomføre enkle analytiske beregninger for miljømessig bærekraftsprestasjon på livsløps- og systemnivå, med bruk metoder for livsløpsvurdering (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), energianalyse, fotavtrykksanalyse og økonomisk analyse.

iii) utlede og forklare indikatorer for miljø-, material- og energieffektivitets i et livsløps- og systemperspektiv.

Generell kompetanse til å:

i) forstå og beskrive resultater fra miljørettet bærekraftsanalyse og gjøre bruke av bærekraftsanalyser i eget virke som ingeniør

ii) identifisere og diskutere etiske avveininger innenfor ingeniørfag og mål for miljø- og ressurspåvirkning, økonomisk og sosial utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres i vårsemesteret som et sett nettbaserte læringsmoduler, med obligatoriske veiledede arbeidskrav og studentaktive læringsformer. Timeplanfestet aktivitet er 2F (studentaktivite læringsformer) + 2Ø (veiledning til arbeidskrav). Det legges vekt på læring gjennom praktiske arbeider, bestående av individuelle og gruppevise arbeidskrav.

Emnet tilbys i høstsemesteret som nettbasert selvstudium. Læringsressurser og læringsaktiviteter er de samme som i vårsemesteret, men uten timeplanfestede aktiviteter og veiledning til arbeidskrav. Faglærer er tilgjengelig for ukentlige spørretime.

Fullstendig liste over arbeidskrav oppgis ved start av emnet. Alle arbeidskrav må oppfylles for adgang til eksamen.

Innhold og generell utforming til eksamen er lik for høst- og vårsemesteret.

Emnet undervises på norsk, Deler av undervisningsmaterialet er kun tilgjengelig på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav som må oppfylles

Mer om vurdering

Gjentak av emnet krever ny vurdering og gjennomføring av arbeidskrav. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan denne bli gjennomført som muntlig prøve.

Kursmateriell

Lærebok er Bhavik R. Bakshi: Sustainable Engineering - Principles and Practice. Cambridge University Press, 2019. I kursmateriellet inngår også annet skrevet materiell og vitenskapelige artikler. Fullstendig liste oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Produksjonssystemer
  • Miljøledelse
  • Produktdesign LCA

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU