course-details-portlet

TEP4295 - Bærekraftig ingeniørfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i prinsipper for bærekraft og bærekraftig utvikling. Det beskriver konsepter for økt bærekraft på tvers av samfunnsmessige, miljømessige og teknologiske faktorer. Emnet åpner for etiske vurderinger på tvers av ulike bærekraftsmål og hvordan disse inngår i praktiske, ingeniørrettede verktøy for å vurdere miljømessig bærekraft i et system- og livsløpsperspektiv. Sentrale mål for bærekraftig ingeniørfag er omstilling for økt ressurseffektivitet og sirkulær økonomi, bedret miljø- og klimaprestasjon, og en sosial og rettferdig utvikling av samfunnet.

Emnet gir en innføring i metode og anvendelse av miljøsystemanalyse; herunder materialstrømsanalyse (MFA), livsløpsanalyse (LCA), energianalyse, økonomisk analyse og scenarioanalyser. Eksempler i undervisningen anvender livsløpsperspektiv på produkt-og tjenestesystem, og systemer for produksjon og forbruk. Arbeidskrav og gruppearbeid gir trening og forståelse i bruk av ulike metoder i en ingeniørfaglig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap til å:

i) beskrive prinsipper for bærekraft og bærekraftig utvikling, og diskutere generelle konsepter for bedret bærekraft for ingeniørfaglige løsninger i lys av miljømessige, teknologiske og samfunnsmessige mål.

ii) forklare metoder for bærekraftsvurdering av teknologi på livsløps- og systemnivå og anvendelse for analyse og sammenligning av ingeniørfaglige løsninger.

Ferdigheter til å:

i) definere livsløp og analysesystem for bærekraftsvurdering og bruke miljørettet bærekraftsanalyse til utregning av forventede miljø- og ressurskonsekvenser.

ii) forklare beregning og metode for livsløpsvurdering (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), energianalyse og fotavtrykksanalyse.

iii) utlede og anvende miljø-, material- og energieffektivitetsindikatorer i et livsløps- og systemperspektiv.

Generell kompetanse til å:

i) tolke og diskutere resultater fra bærekraftsanalyser, bruke andres og egne bærekraftsanalyser i eget virke som ingeniør

ii) identifisere og diskutere etiske avveininger innenfor ingeniørfag og mål for miljø- og ressurspåvirkning, økonomisk og sosial utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises gjennomføres som et sett nettbaserte læringsmoduler, med obligatoriske arbeidskrav og tilhørende veiledningstimer, samt ukentlige studentaktive læringsformer. Timeplanfestet aktivitet er 2F (studentaktivitet) + 2Ø (veiledning til arbeidskrav). Det legges vekt på læring gjennom praktiske arbeider, bestående av individuelle og gruppevise arbeidskrav.

Fullstendig liste over arbeidskrav oppgis ved start av emnet. Alle arbeidskrav må oppfylles for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav som må oppfylles

Mer om vurdering

Gjentak av emnet krever ny vurdering og gjennomføring av arbeidskrav. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan denne bli gjennomført som muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok er Bhavik R. Bakshi: Sustainable Engineering - Principles and Practice. Cambridge University Press, 2019. I kursmateriellet inngår også annet skrevet materiell og vitenskapelige artikler. Fullstendig liste oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Produksjonssystemer
  • Miljøledelse
  • Produktdesign LCA

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.11.2022

Innlevering
30.11.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
23.05.2023

Innlevering
23.05.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU