course-details-portlet

TBM4265 - Vanninfrastruktur, rensing og ressursgjenvinning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 2 timer C
Skriftlig midterm 1 20/100 1 timer C
Skriftlig midterm 2 20/100 1 timer C

Faglig innhold

Prosessteori og metoder for prosjektering og drift av systemer og behandlingsanlegg, og ressursgjenvinning for vann og avløp. Komponentene i vannforsynigsanlegg og avløpsanlegg, vann behov, vannkvalitet og behov for behandling av drikkevann, avløpsvannets mengde og sammensetning, utslippskvalitet, prosessteori for vann og avløp, og utvalgte metoder for behandling av drikkevann og avløpsvann.

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende teori for vann og avløp. Funksjon av vann og avløpssystemer, behandling av drikkevann og avløpsvann. Bruk av utvalgte metoder for analyse og design.

Studentene skal ha kunnskap om:

 • vann- og avløpsmendger til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
 • oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
 • oppbygging og komponenter i avløpssystemer
 • urbanhydrologiskeprosesser og sammenhengen mellom nedbør og avrenning - prosessteori for vann og avløpsbehandling
 • avløpsvannets sammensetning
 • krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
 • metoder for behandling av vann og avløp

Ferdigheter

 • beregne vann- og avløpsmendger til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
 • beregne oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
 • beregne oppbygging og komponenter i avløpssystemer
 • beregne maksimal avrenning, konstruere hydrogrammer, og beregne effekt av arealbruksendringer på avrennings topp og volum
 • regne ut reaksjonskintetikk, reaksjonstid, volum, og oppholdstid for prosesser for vann og avløpsbehandling
 • gjøre rede for avløpsvannets sammensetning
 • gjøre rede for krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
 • beregne volumer og oppholdstider for behandlingsprosesser for vann og avløp.

Generell kompetanse

Studentene viser generell forståelse av dimensjoneringsgrunnlag, utforming, og metoder for vanninfrastruktur, rensing og ressursgjenvinning innen vann og avløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av emnet må alle deler tas på nytt. Alle delvurderinger må bestås for å få bestått karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)

Kursmateriell

Egne lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4125 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Hydroteknologi
 • Vannrenseteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig midterm 1 20/100 C 20.09.2022 13:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 21
SL355 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Skriftlig midterm 2 20/100 C 08.11.2022 13:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 19
SL515 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 C 02.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 18
SL430 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU