course-details-portlet

TBM4265 - Vanninfrastruktur, rensing og ressursgjenvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer D
Ekspertpanel/sammensatt vurdering 60/100

Faglig innhold

Prosessteori og metoder for prosjektering og drift av systemer og behandlingsanlegg, og ressursgjenvinning for vann og avløp. Komponentene i vannforsynigsanlegg og avløpsanlegg, vann behov, vannkvalitet og behov for behandling av drikkevann, avløpsvannets mengde og sammensetning, utslippskvalitet, prosessteori for vann og avløp, og utvalgte metoder for behandling av drikkevann og avløpsvann.

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet skal gi studentene en innføring i grunnleggende teori for vann og avløp. Funksjon av vann og avløpssystemer, behandling av drikkevann og avløpsvann. Bruk av utvalgte metoder for analyse og design.

Studentene skal ha kunnskap om:

 • vann- og avløpsmengder til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
 • oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
 • oppbygging og komponenter i avløpssystemer
 • urbanhydrologiskeprosesser og sammenhengen mellom nedbør og avrenning - prosessteori for vann og avløpsbehandling
 • avløpsvannets sammensetning
 • krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
 • metoder for behandling av vann og avløp

Ferdigheter

 • beregne vann- og avløpsmengder til husholdninger, industri og offentlig virksomhet
 • beregne oppbygging og komponenter i vannforsyningssystemer
 • beregne oppbygging og komponenter i avløpssystemer
 • beregne maksimal avrenning, konstruere hydrogrammer, og beregne effekt av arealbruksendringer på avrennings topp og volum
 • regne ut reaksjonskintetikk, reaksjonstid, volum, og oppholdstid for prosesser for vann og avløpsbehandling
 • gjøre rede for avløpsvannets sammensetning
 • gjøre rede for krav til forsyningskvalitet og utslippskvalitet
 • beregne volumer og oppholdstider for behandlingsprosesser for vann og avløp.

Generell kompetanse

Studentene viser generell forståelse av dimensjoneringsgrunnlag, utforming, og metoder for vanninfrastruktur, rensing og ressursgjenvinning innen vann og avløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, mappeinnlevering og skriftlig skoleeksamen

Mer om vurdering

Det er er to deler i vurderingen i faget. En skriftlig skoleeksamen for 40% av slutt karakteren og et sett med ekspertpanel innleveringer i en mappe for 60% av sluttkarakteren.

Det er bare skriftlig skoleeksamen som kan taes ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen). Da kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Egne lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4125 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Hydroteknologi
 • Vannrenseteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Ekspertpanel/sammensatt vurdering 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU