course-details-portlet

SYT3233 - Kompetent utøver av operasjonssykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra emnene «Grunnleggende operasjonssykepleie» og «Medansvar for utøvelsen av operasjonssykepleie» og med selvstendighet kunne ivareta operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsområder. Studenten skal i slutten av praksisperioden inneha handlingskompetanse for å møte operasjonspasienten og samfunnets behov for operasjonssykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å utøve operasjonssykepleie innen områdene som ligger i ansvars- og funksjonsbeskrivelsen for operasjonssykepleiere. ​

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Administrasjon og ledelse av operasjonssykepleien
 • Teamarbeid
 • Pasientsikkerhet
 • Terapeutisk operasjonssykepleie tilpasset den enkelte pasient
 • Traume og komplekse situasjoner
 • Pedagogisk ansvar i veiledning og undervisning

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap til å kunne vurdere og iverksette tiltak ut fra pasientens totale situasjon i den perioperative fase.
 • Har avansert kunnskap om hygiene og smittevern.
 • Har avansert kunnskap om operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsområde.

Ferdigheter:

 • Kan utføre helhetlig operasjonssykepleie på bakgrunn av kunnskapsbasert praksis i både sterilt utøvende og koordinerende funksjon til de vanligste inngrep og undersøkelser.
 • Kan vurdere pasientforløpet med tanke på forbedring av operasjonssykepleien.
 • Kan planlegge, prioritere og administrere eget arbeid i relevant tempo.
 • Kan reflektere, vurdere og prioritere tiltak i forhold til hygieniske prinsipper.
 • Mestrer kontroll og bruk av det vanligste medisinsk-tekniske utstyret i avdelingen og kan iverksette sikkerhetstiltak.
 • Deltar aktivt som operasjonssykepleier ved uforutsette hendelser.

Generell kompetanse:

 • Bidrar til å etablere og vedlikeholde et arbeidsmiljø i avdelingen hvor pasient, pårørende og personale føler trygghet og trivsel.
 • Samarbeider målrettet i team og med ulike yrkesgrupper.
 • Har et verdigrunnlag som er nødvendig for å kunne møte operasjonspasientens behov for operasjonssykepleie.
 • Tar ansvar for pasient og personalsikkerhet.
 • Bidrar til god ressursforvaltning.
 • Analyserer egen fagutøvelse og integrerer teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening og simulering

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

 • Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie (VOSP).
 • Første og andre praksisperiode (SYT/SYG/SYA3231 og SYT/SYG/SYA3232) må være bestått.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3233 15.0 HØST 2019
HSOS806P 15.0 HØST 2019
SYG3233 15.0 HØST 2019
SYT3547 15.0 HØST 2023
SYG3547 15.0 HØST 2023
SYA3547 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU