course-details-portlet

SYT3213 - Kompetent utøver av barnesykepleie, kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Emnets innhold avhenger av hvilken type avdeling som er aktuell i denne perioden. Hovedmålet er at studenten i slutten av praksisperioden har oppnådd handlingskompetanse for å kunne møte pasientens, familiens og samfunnets behov for barnesykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å utøve barnesykepleie innen alle ansvarsområdene: terapeutisk, pedagogisk, administrativt ansvar samt fagutvikling, forskning og forbedringsarbeid.

Emneinnhold kirurgisk barneavdeling og barneintensiv
- Pre- per- og postoperativ barnesykepleie
- Smertevurdering og smertelindring
- Medikamentell behandling til barne- og ungdomspasienten
- Barnesykepleie til den intensive pasienten og pårørende
- Forberedelse av barn / ungdom og deres foreldre til kirurgiske inngrep pasientens pre-, per- og postoperative fase

Emneinnhold nyfødt intensiv:
- Aktuelt medisinsk teknisk utstyr
- Fosterets vekst og utvikling
- Barnesykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
- Sirkulasjonsfysiologi Respirasjonsfysiologi / Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og – forstyrrelse
- Den neonatale periode, prematuritet
- Komplikasjoner som følge av umodenhet, sykdom og/eller intensivbehandling
- Ernæring: ammeveiledning, sondeernæring
- Stress og smerte,-fysiologi, smertevurdering / bruk av smertevurderingsverktøy og smertelindring
- NIDCAP og andre familesentrerte metoder i omsorgen av nyfødte/premature og familien
- Legemiddelhåndtering, farmakologi

Emneinnhold medisinsk barneavdeling
- Barn med sykdom relatert til psyko- sosiale utfordringer
- Barn og unge med kreft og hematologiske lidelser og deres familier
- Barn og unge med akutte medisinske / kroniske sykdommer og funksjonshemning
- Habilitering
- Barnesykepleierens pedagogiske funksjon ved opplæring / undervisning / veiledning av barn og ungdom samt deres foreldre ved kronisk sykdom
- Barn og unge med infeksjoner og immunsvikt
- Tverrfaglig samarbeid i forhold til barn/unge og deres familier
- Isolasjonsregimer og smittemåter

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Anvender avanserte kunnskaper for å begrunne planlegging, gjennomføring og vurdering av barnesykepleie
- Har avanserte kunnskaper om barnesykepleie som arbeidsfelt
- Anvender avanserte kunnskaper om de aktuelle medisinske tilstander hos barnet/ungdommen og virkning og bivirkning av de mest brukte medikamentene i avdelingen slik at studenten utfører en selvstendig helhetlig vurdering av den enkelte pasients behov for barnesykepleie
- Anvender kunnskap om faglige problemstillinger i drøfting med utgangspunkt i fagfeltets utfordringer
- Anvender kunnskap om barn som pårørende til barne- og ungdomspasienten
- Anvender kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre og deres erfaringer ved kritisk sykdom

Ferdigheter
- Mestrer selvstendig ansvar for den stabile barne/ungdoms-pasienten
- Mestrer delansvar for den ustabile og intensive barne/ungdoms-pasienten
- Reflekterer, vurderer og prioriterer tiltak til den akutt, kritisk syke barne/ungdoms-pasienten
- Identifiserer og forebygger komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom
- Mestrer kontroll og bruk av det vanligste medisinsk / tekniske utstyret i avdelingen og kan iverksette sikkerhetstiltak ved bruk av nevnt utstyr
- Mestrer respirasjonsstøtte som ikke krever intensivbehandling samt medansvar ved intensivbehandling
- Dokumenterer barnesykepleien
- Deltar aktivt som barnesykepleier ved uforutsette hendelser
- Vurderer og drøfter etiske retningslinjer i forhold til etiske dilemmaer som er knyttet til barnesykepleiefunksjonen
- Viser fleksibilitet og endringskompetanse

Generell kompetanse
- Identifiserer og reflekterer over problemstillinger ved barn-/ungdomspasienten og/eller barn-/intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
- Reflekter over hvilke verdier og holdninger som har betydning for egen atferd
- Samhandler med familien og ivaretar og fremmer pasientens og familiens rettigheter og
- Vektlegger medbestemmelse for barn, ungdom og foreldre/pårørende
- Bidrar til å etablere og vedlikeholde et miljø i avdelingen hvor barnet, ungdommen og foreldre/ pårørende og personale føler trygghet og trivsel
- Samarbeider målrettet tverrfaglig
- Har et verdigrunnlag som er nødvendig for å kunne møte akutt og / eller kritisk syke barn/ungdoms behov for sykepleie
- Bidrar til nytenking og innovasjonsprosess

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening / simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig , individuelt arbeid

Mer om vurdering

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnesykepleie (VBASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i barnesykepleie (VBASP).

Emnet SYT3212 må være bestått.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSOS806P 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 05.11.2020

Innlevering 05.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU