course-details-portlet

SYT3203 - Kompetent utøver av anestesisykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

 • Studenten skal i denne siste praksisperioden ha inngående kjennskap til anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde.
 • Har inngående kjennskap til anestesi- og operasjonsavdelingen, med alle de aktuelle pasientmålgruppene, og hva de forskjellige inngrepene som utføres krever av anestesi og peroperativ overvåking
 • I denne siste praksisperioden forventes stor grad av selvstendighet i utøvelsen av anestesisykepleie, og mestring av mottak og forberedelse av pasient, gjennomføring av anestesi, forebygging av komplikasjoner og avslutning av anestesi og overføring til postoperativ overvåkingsenhet
 • Studenten skal ha opparbeidet et reflektert og modent forhold til egen og andres yrkesutøvelse, og bidra aktivt inn i det tverrfaglige teamet rundt pasienten
 • Studenten skal i slutten av praksisperioden inneha handlingskompetanse for å møte pasienten og samfunnets behov for anestesisykepleie, i tråd med Norsk Standard for anestesi (2016)
 • Anestesisykepleierens ikke-tekniske ferdigheter
 • Pasienter med svikt i flere organsystem
 • Avansert anestesiologiske behandlingsformer og overvåkningsutstyr
 • Vanskelig luftvei
 • Multitraumatiserte pasienter
 • Donorpasienten
 • Kvalitetssikringssystemer og rutiner
 • Akuttanestesi
 • Prehospital akuttmedisin

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at studenten:

 • anvender kunnskap for å begrunne planlegging, gjennomføring og vurdering av anestesisykepleie og anestesiologiske tiltak til alle pasienter som har behov for anestesisykepleie og anestesi
 • har inngående kunnskap og anestesisykepleiers funksjon i akutte situasjoner, og ved deltakelse i ulike team
 • har inngående kunnskap om preanestetisk vurdering av luftvei, og håndtering av vanskelig luftvei
 • viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • viser inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner
 • har inngående kunnskap om, og anvender kunnskaper til å identifisere eksisterende og potensielle komplikasjoner

Ferdigheter:

Det forventes at studenten:

 • mestrer gjennomføringen av generell anestesi selvstendig på ellers funksjonsfriske pasienter
 • i samarbeid med anestesilege gir anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander i samsvar med Norsk standard for anestesi og Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere, herunder blant annet:
  • monitorering, observerasjon, identifisering og behandling av kliniske problemstillinger
 • mestrer pre-oksygenering, maskeventilering og etablering og sikring av fri luftvei ved endotracheal intubasjon og supraglottiske luftveishjelpemidler
 • mestrer identifisering av mulige vanskelige intubasjonsforhold og håndtering av uventet vanskelig luftvei
 • mestrer ulike administrasjonsmåter (TIVA, TCI, lavflow osv) av intravenøse anestetika, inhalasjonsanestetika og nevromuskulære blokker
 • mestrer overvåking, monitorering og prosedyrer, blant annet sedasjon, og yter sykepleie til pasienter i lokal- og regionalanestesi i ASA 1 til 4 (5)
 • mestrer administrasjon av lokalanestetika brukt i regionalanestesi
 • bedømmer, prioriterer og handler raskt i akutte situasjoner
 • ivaretar pasientens integritet og behov for informasjon, og evt. pårørendes behov for informasjon og trygghet
 • mestrer kontroll og korrekt bruk av medisinsk teknisk utstyr
 • kjenner til kontroll og korrekt bruk av medisinsk teknisk utstyr som ikke er i daglig bruk

Generell kompetanse:

Det forventes at studenten:

 • viser situasjonsbevissthet og har evne og vilje til å tilpasse seg hurtige omstillinger under en anestesi
 • er bevisst egne holdninger og utøver omsorg i møtet med pasient og pårørende, og viser selvstendighet slik at pasient og pårørende opplever størst mulig grad av sikkerhet og trygghet
 • er bevisst på forebygging av ulike komplikasjoner og registrerer og dokumenterer avvik og komplikasjoner
 • kritisk vurderer når det er behov for assistanse fra annet anestesi personell
 • tar ansvar ved akutte situasjoner
 • kan drøfte faglige, tverrfaglige og etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagfeltets utfordringer og bidrar til faglig- og etisk refleksjon
 • viser forståelse for anestesisykepleierens ikke-tekniske ferdigheter
 • viser progresjon når det gjelder forståelse for anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • tar initiativ til og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleiefaget
 • tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner og til å oppøve nye ferdigheter
 • nyttiggjør seg veiledning og har et bevisst forhold til eget kompetansenivå

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening/simulering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie.

Første og andre praksisperiode (SYT/SYG/SYA3201 og SYT/SYG/SYA3202) må være bestått.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3203 15.0 HØST 2019
HSAS806P 15.0 HØST 2019
SYG3203 15.0 HØST 2019
SYT3517 15.0 HØST 2023
SYG3517 15.0 HØST 2023
SYA3517 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU