course-details-portlet

SYG3223 - Kompetent utøver av intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse fra emnene «Grunnleggende intensivsykepleie» og «Medansvar for utøvelsen av intensivsykepleie» slik at han/hun med selvstendighet kan ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder. Studenten skal i slutten av praksisperioden inneha handlingskompetanse for å møte pasienten og samfunnets behov for intensivsykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å utøve intensivsykepleie innen ansvarsområdene som ligger i funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleier.

 • Pre-, per- og postoperativ intensivsykepleie
 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Medikamentell behandling til intensivpasienten
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • AHLR, katastrofemedisin og førstehjelp
 • Kirurgiske prinsipper, anestesiologi og intensivmedisin
 • Pasient- og pårørende perspektivet
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Pasientsikkerhet og teamarbeid
 • Dokumentasjon
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten viser:

 • avansert kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, etiske og juridiske rammer for pleie og behandling av intensivpasienten
 • avansert kunnskap om de aktuelle medisinske- og kirurgiske tilstander og komplikasjoner hos pasienten
 • avansert kunnskap om akutt og kritisk sykdom, intensivsykepleie og intensivmedisinsk behandling i prioritering, planlegging og gjennomføring av intensivsykepleie
 • avansert kunnskap om det vanlige medisinsktekniske utstyret som benyttes i aktuelle avdeling
 • avansert kunnskap om kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen intensivsykepleie
 • avansert kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • avansert kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • avansert kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv
 • inngående kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av intensivpasienten
 • avansert kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonells erfaringer ved kritisk sykdom
 • avansert kunnskap om barn som pårørende til intensivpasienten
 • kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre og deres erfaringer ved kritisk sykdom
 • kunnskap om intensivmiljøets og rammefaktorenes påvirkning på pasient og helsepersonell

Ferdigheter

Studenten:

 • planlegger og administrerer eget arbeid og læresituasjoner
 • deltar i utøvelse av helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen
 • observerer, overvåker, prioriterer og vurderer den akutt- og/eller kritisk syke pasienten, og iverksetter relevante tiltak
 • observerer og tolker pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse
 • anvender gjeldende kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer i utøvelse av intensivsykepleie
 • bruker og kvalitetssikrer medisinskteknisk utstyr
 • tar ansvar ved akutte situasjoner
 • viser ferdigheter i å bedømme, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner og under mottak av intensivpasient
 • tar ansvar i identifisering og forebygging av komplikasjoner og ivaretar hygiene og smittevern
 • mestrer å utøve helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen: dette omfatter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, ernæring og eliminasjon
 • tar ansvar til å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • iverksetter forordnet intensivmedisinsk behandling, tilrettelegge og assistere ved prosedyrer og behandling med økende grad av selvstendighet
 • mestrer selvstendig ansvar for den stabile intensivpasienten og medansvar for den ustabile intensivpasienten
 • viser respekt og legger forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører fram
 • bruker adekvate og målrettede kommunikasjonsmetoder og forebygger stress hos pasient og pårørende i krise, utrygghet og sorg
 • viser ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i behandlingsteamet
 • viser ferdigheter i undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere
 • bidrar til kontinuitet i pasientens behandling ved å dokumentere intensivsykepleie på en etisk og juridisk forsvarlig måte

Generell kompetanse

Studenten:

 • er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
 • oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
 • viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
 • kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • tar ansvar for egen læring ved å ha en kritisk reflektert holdning til og analyserer egen fagutøvelse, integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis, samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • samarbeider med egen yrkesgruppe og deltar i tverrfaglig samarbeid
 • identifiserer og reflekterer over problemstillinger ved intensivpasienten og/eller intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
 • imøtekommer pasient- og pårørendes rettigheter og krav til medbestemmelse
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er aktiv i søken etter forskningskunnskap og bidrar til faglig-, og forskningsetisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier / veiledet praksis, ferdighetstrening / simulering

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Master i klinisk sykepleie (MKLISP), eller videreutdanning i intensivsykepleie.

Følgende emner må være bestått:

 • SYT3221, SYG3221 eller SYA3221
 • SYT3222, SYG3222 eller SYA3222.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS806P 15.0 HØST 2019
SYA3223 15.0 HØST 2019
HSOS806P 15.0 HØST 2019
SYG3233 15.0 HØST 2019
SYA3233 15.0 HØST 2019
SYT3223 15.0 HØST 2019
SYT3537 15.0 HØST 2023
SYG3537 15.0 HØST 2023
SYA3537 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU