course-details-portlet

SYG3105 - Familiesentrert omsorg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet har fokus på familien i møte med pasienter med ulike helseutfordringer i livsløpsperspektiv. Det betyr å se pasienten og pårørende/ betydningsfulle andre, som en enhet (familie) i helsetjenestene. I tråd med nåtidens mangfold av familiestrukturer er begrepet familie i denne sammenhengen ikke begrenset til blodsbånd eller lov, men inkluderer betydningsfulle andre som anses som familie: en venn eller en fjern slektning i stedet for foreldre eller søsken, avhengig av pasientens oppfatning av hvem som er støttende. Økt behov for helsetjenester og en forventet endring av velferdsstaten vil medføre økt ansvar på familien. Det betyr at pårørende/betydningsfulle andre og familien må styrkes for å være rustet til å bidra og følge opp pasienter med ulike sykdommer og helseutfordringer. Ved å fokusere på styrker og ressurser i møte med pasienten og dens pårørende/ betydningsfull annen og familie kan både pasient, pårørende/ betydningsfull annen, familie og helsepersonell få økt kunnskap.

Kunnskapsutvekslingen vil være både om dagliglivet og om helsetilstanden til pasienten for å få en mer felles forståelse av situasjonen.

Forståelse av sammenhenger og hvordan medlemmer i familien påvirker hverandre.

Lovverk og nasjonale føringer legger vekt på at helsetjenestene skal samarbeide med, og støtte pårørende.

Dette emnet vil bidra til økt kunnskap og om hvordan møte familier med helseutfordringer i utfordrende livssituasjoner. Samt sykepleierne sin rolle i disse møtene

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Ha avansert forståelse av familiens helse og familiens merbelastning og kunne anvende kunnskapen på nye områder innen fagområdet
 • Ha avansert kunnskap om salutogenese, helsefremmende- og ressursfokus
 • Ha inngående kunnskap om og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familien som et komplekst system
 • Anvende kunnskap om hva som fremmer og påvirker kommunikasjon i møte med familien
 • Ha inngående kunnskap om endringsteori og hvordan forstå familiens oppfatning av hverdag, sykdom, lidelse
 • Ha avansert kunnskap om sammenhengen mellom profesjonell hjelp, lovverk og etikk, inkludert de praktiske dilemmaene som oppstår i sammenhengen mellom disse
 • Ha inngående kunnskap om familien i livsløpsperspektiv inkludert barn som pårørende
 • Ha inngående kunnskap om relevante helsetjenester for familien

Ferdigheter

 • Bidra til å øke kunnskap hos familien om den enkelte pasient sin sykdom eller lidelse
 • Bidra til å øke familiens innsikt og kunnskap om hvordan pasientens helseutfordringer påvirker pasientens mestring og funksjonsevne
 • Kartlegge og analysere familien sitasjon, struktur, utvikling og funksjon.
 • Selvstendig planlegge, forberede og gjennomføre familiestøttende samtaler samt evaluere samtalens innhold og kvalitet

Generell kompetanse

 • Reflektere over, analysere og vurdere familiens utfordringer og styrker/ressurser på et avansert nivå
 • Anvende kunnskap for å etablere og følge opp familier og samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen familiesentrert omsorg

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har digitalt undervisning og noe samlingsbasert undervisning med forelesning, seminar, veiledning og simulering av case.

Det tas forbehold om at emnet SYG3105 har minimum 5 påmeldte studenter for at det gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig oppgave ind./gruppe - kartlegging av case
 • Delta på simulering av case - fysisk oppmøte på campus
 • Gjennomføre familiesamtaler i gruppe - fysisk oppmøte på campus

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i ett kalenderår, men studenten kan søke instituttet om utvidet gyldighet. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Individuell hjemmeeksamen med varighet én uke. Besvarelsen skal være cirka 3000 ord. Ved gjentak må individuell hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Master i klinisk sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3105 7.5 HØST 2019
SYT3105 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU