course-details-portlet

SYG3105 - Familiesentrert omsorg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Fokus på familien i møte med pasienter med ulike helseutfordringer i livsløpsperspektiv. Helsefremmende tilnærming med styrke og ressursfokus. Forstå sammenhenger og hvordan medlemmer i familien påvirker hverandre. Lovverk og nasjonale føringer legger vekt på at helsetjenesten skal samarbeide med og støtte familien. Dette emnet vil bidra til økt kunnskap og hvordan møte familier i utfordrende livssituasjoner og sykepleierne sin rolle i disse møtene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Avansert forståelse av familiens helse og familiens merbelastning og kan anvende kunnskapen på nye områder innen fagområdet
Avansert kunnskap om salutogenese, helsefremmende- og ressursfokus
Inngående kunnskap om og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familien som et komplekst system
Kan anvende kunnskap om hva som fremmer og påvirker kommunikasjon i møte med familien
Inngående kunnskap om endringsteori og hvordan forstå familiens oppfatning av hverdag, sykdom, lidelse
Avansert kunnskap om sammenhengen mellom profesjonell hjelp, lovverk og etikk, inkludert de praktiske dilemmaene som oppstår i sammenhengen mellom disse
Inngående kunnskap om familien i livsløpsperspektiv inkludert barn som pårørende
Inngående kunnskap om relevante helsetjenestene for familien

Ferdigheter
Bidra til å øke kunnskap hos familien om den enkelte pasient sin sykdom eller lidelse
Bidra til å øke familiens innsikt og kunnskap om hvordan pasientens helseutfordringer påvirker pasientens mestring og funksjonsevne
Kan kartlegge og analysere familien sitasjon, struktur, utvikling og funksjon.
Kan selvstendig planlegge, forberede og gjennomføre familiestøttende samtaler samt evaluere samtalens innhold og kvalitet

Generell kompetanse
Kan reflektere over, analysere og vurdere familiens utfordringer og styrker/ressurser på et avansert nivå
Kan anvende kunnskap for å etablere og følge opp familier og samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
Kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen familiesentrert omsorg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, veiledning og simulering av case

Det tas forebehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for at emnet skal tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave ind./gruppe - kartlegging av case
  • Delta på simulering av case
  • Gjennomføre familiesamtaler i gruppe

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen over en uke, 3000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Master i klinisk sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3105 7.5 01.09.2019
SYT3105 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU