course-details-portlet

SYA2302HJE - Komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om og vise utførelse av omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse sykdomstilstander. Emnet gir erfaring i anvendelse av faglig vurderings- og beslutningsprosesser og til å arbeide og samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt. Emnet legger vekt på at sykepleieutøvelsen er i tråd med pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid i helsetjenesten

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten:
-gjør rede for helse og sykdom i et livsløpsperspektiv, og har kunnskap om sammensatte og komplekse helse- og sykdomsutfordringer

Ferdigheter
Studenten:
-mestrer komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
-behersker hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling i en omsorgsfull og forsvarlig utøvelse av sykepleie
-har innsikt i sykepleie til mennesker i palliativ fase og bidrar til å sikre en verdig død
-utøver faglig forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og gjeldene lover
-utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid
-identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, og iverksette relevante tiltak
-kartlegger risiko på individ og systemnivå gjennom risikoscreening og strukturerte kartleggingsverktøy
-mestrer sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndteringsprosessen
-anvender oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
-behersker kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
-planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten
-mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
-planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
-viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted
-anvender og kobler faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Generell kompetanse
Studenten:
-arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
-reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger
-viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet
-viser kritisk tilnærming til egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
-bidrar til planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid
-formidler synspunkter og deler erfaringer med andre innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til tjenesteutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.
Simulering.
Refleksjon.
Tverrfaglig samarbeid.
Teamledelse.
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Veiledningsgrunnlag

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk.
For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
SYA/SYG/SYT2100
SYA/SYG/SYT2101
SYA/SYG/SYT2102
SYA/SYG/SYT2103
EXPH0400

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2302HJE 15.0
SYT2302HJE 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU