course-details-portlet

SYA1000 - Grunnleggende sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om sykepleie som fag og profesjon, og de verdier sykepleierens identitet og utøvelsen av sykepleie er bygd på. Emnet gir kunnskap om hvordan kroppens oppbygging og funksjon, samt sykdom og helsesvikt virker inn på pasientens evne til å ivareta fysiologiske grunnleggende behov. Emnet gir en innføring i sykepleierens vurderings- og beslutningsprosess, i tillegg til utvalgte kliniske ferdigheter. Emnet gir kunnskap om utvalgte mikrober og basale smittevernrutiner. Emnet gir kunnskap om helsevesenets oppbygning, hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som setter rammene for utøvelsen av sykepleie i ulike deler av helsevesenet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • beskriver sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • beskriver sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse
 • beskriver organisering og ledelse av helsetjenesten og gjeldende myndighetskrav
 • beskriver kunnskapsbasert praksis
 • beskriver grunnleggende elementer i kommunikasjon og samhandling
 • beskriver sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • gjør rede for menneskets fysiologiske grunnleggende behov
 • forklarer utvalgte mikrober og basale smittevernrutiner
 • gjør rede for sykepleieprosessen som grunnlag for vurderinger og beslutninger

Ferdigheter

Studenten:

 • anvender kunnskap om menneskets fysiologiske grunnleggende behov i utøvelse av sykepleie
 • kan utføre og begrunne utførelsen av utvalgte kliniske ferdigheter
 • anvender basale smitteverntiltak

Generell kompetanse

Studenten:

 • forklarer hvordan kroppens oppbygning og funksjon har betydning for utøvelsen av sykepleie
 • kjenner til gjeldende retningslinjer for referansestil

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning. Læringsteamsarbeid. Seminarer. Ferdighetstrening/simulering. Digitale flervalgstester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Læringsteamsarbeid, Ferdighetstrening/Simulering, Seminarer, Digital flervalgstest i mikrobiologi og smittevern

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT1000 10.5 HØST 2020
SYG1000 10.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 106
G326 Gnisten/Fagskolen 36
C218 Ankeret/Hovedbygget 40
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU