course-details-portlet

SYA1000 - Grunnleggende sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sykepleie som fag og profesjon, og de verdier sykepleierens identitet og utøvelsen av sykepleie er bygd på. Emnet gir kunnskap om hvordan menneskekroppens oppbygging og funksjon, samt sykdom og helsesvikt virker inn på pasientens evne til å ivareta grunnleggende behov. Emnet gir en innføring i sykepleierens vurderings- og beslutningsprosess. Emnet gir kunnskap om utvalgte mikrober og basale smittevernrutiner, i tillegg til utvalgte kliniske ferdigheter. Emnet gir kunnskap om helsevesenets oppbygning, hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som setter rammene for utøvelsen av sykepleie i ulike deler av helsevesenet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • beskriver sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • beskriver sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse
 • beskriver organisering og ledelse av helsetjenesten og gjeldende myndighetskrav
 • beskriver kunnskapsbasert praksis
 • beskriver grunnleggende elementer i kommunikasjon og samhandling
 • forklarer sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • gjør rede for menneskets grunnleggende behov
 • gjør rede for utvalgte mikrober og basale smittevernrutiner
 • gjør rede for sykepleieprosessen som grunnlag for vurderinger og beslutninger

Ferdigheter

Studenten:

 • anvender kunnskap om menneskets grunnleggende behov i utøvelse av sykepleie
 • kan utføre og begrunne utførelsen av utvalgte kliniske ferdigheter
 • anvender basale smitteverntiltak

Generell kompetanse

Studenten:

 • forklarer hvordan menneskekroppens oppbygning og funksjon har betydning for utøvelsen av sykepleie
 • anvender gjeldende retningslinjer for referansestil

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Læringsteamarbeider med case. Seminarer. Simuleringer. E-læringskurs.

Obligatoriske aktiviteter

 • Digital test i mikrobiologi og smittevern
 • Simulering/Ferdighetstrening

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (til sammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT1000 10.5 HØST 2020
SYG1000 10.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 0
G132 Gnisten/Fagskolen 0
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
Gymsal Laterna/Lab-bygg 0
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU