course-details-portlet

SMF2294F - Forretningsjus

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer LOVSAMLING

Faglig innhold

De sentrale temaene i dette emnet er: • Selskapsrett • Arbeidsrett • Avtalerett • Kjøpsrett • Penge- og kredittrett Forelesningene skal også berøre kort: Garanti- og panterett; tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs og økonomisk kriminalitet.

Læringsutbytte

Emnet er tilpasset deltidsstudenter bl.a. ved å ta opp forelesninger og øvelser.

Kunnskap:
Emnet skal gi studenten kunnskap om alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet, og rettsregler av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet. Emnet skal gi studenten en innføring i juridisk metode og utvalgte privatrettslige emner og problemstillinger.

Ferdighet:
Studentene kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om
• Avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
• Etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
• Etablering og sikring av pengekrav
• Kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
• Næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
• Arbeidsrett

Generell kompetanse
Studenten har kompetanse i å forstå:
• Grunnleggende rettskildelære og juridisk metode
• Sentrale rettsområder for utøvelse og organisering av næringsvirksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger på streaming, og videoopptak av forelesninger vil være tilgjengelige for studentene kort etter forelesningene. Obligatoriske arbeidskrav: En større obligatorisk innlevering innen fastsatt frist - må bestås for å få rett til eksamen. En større obligatorisk oppgave som må være bestått for å få rett til ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Bestemmes nærmere ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2294 7.5
AJ200115 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 LOVSAMLING 20.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU