course-details-portlet

SMF2294F - Forretningsjus

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

De sentrale temaene i dette emnet er: • Selskapsrett • Arbeidsrett • Avtalerett • Kjøpsrett • Penge- og kredittrett Forelesningene skal også berøre kort: Garanti- og panterett; tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs og økonomisk kriminalitet.

Læringsutbytte

Emnet er tilpasset deltidsstudenter bl.a. ved å ta opp forelesninger og øvelser.

Kunnskap:
Emnet skal gi studenten kunnskap om alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet, og rettsregler av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet. Emnet skal gi studenten en innføring i juridisk metode og utvalgte privatrettslige emner og problemstillinger.

Ferdighet:
Studentene kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om
• Avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
• Etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
• Etablering og sikring av pengekrav
• Kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
• Næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
• Arbeidsrett

Generell kompetanse
Studenten har kompetanse i å forstå:
• Grunnleggende rettskildelære og juridisk metode
• Sentrale rettsområder for utøvelse og organisering av næringsvirksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger på streaming, og videoopptak av forelesninger vil være tilgjengelige for studentene kort etter forelesningene. Obligatoriske arbeidskrav: En større obligatorisk innlevering innen fastsatt frist - må bestås for å få rett til eksamen. En større obligatorisk oppgave som må være bestått for å få rett til ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Bestemmes nærmere ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2294 7.5
AJ200115 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU