course-details-portlet

SMF2293 - Driftsregnskap med budsjettering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Ulike modeller for driftsregnskapet: normalkost og standardkost etter bidrags- og selvkostprinsippet
 • Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (beslutningsrelevante kostnader og inntekter)
 • Flaskehalsberegninger
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) som alternativ til tradisjonell kalkulasjon
 • Lønnsomhetsanalyse
 • Delbudsjetter og hovedbudsjetter samt budsjettprosessen
 • Grunnleggende kostnadsestimering
 • Grunnleggende kostnadsfordeling
 • Desentralisering og prestasjonsmåling

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha oversikt over og kunnskaper om driftsregnskap basert på normalkost og standardkost (etter selvkost- og bidragsprinsipper) med avviksanalyse;
 • Ha kunnskap om fleksible budsjetter;
 • Ha kunnskap om Aktivitetsbaserte kalkulasjon (ABC);
 • Ha kunnskap om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer;
 • Ha kunnskap om flaskehalsberegninger;
 • Ha kunnskap om budsjettprosessen;
 • Ha kunnskap om ulike budsjettmodeller, delbudsjetter og hovedbudsjetter;
 • Ha kunnskap om ansvarsenheter og internprising;
 • Ha kunnskap om grunnleggende kostnadsestimering;
 • Ha kunnskap om grunnleggende kostnadsfordeling;
 • Ha kunnskap om prestasjonsmåling.

Ferdigheter:

 • Kunne utarbeide normalkostregnskap og standardkostregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden;
 • Kunne gjennomføre avviksanalyser;
 • Kunne utarbeide kostnadskalkyler ved hjelp av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC);
 • Kunne skille mellom beslutningsrelevante og beslutningsirrelevante kostnader og anvende det i ulike bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner;
 • Kunne utarbeide bedriftens budsjetter med hovedvekt på likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett;
 • Kunne forstå formålet med å dele opp foretaket i ansvarsenheter, samt å kunne prise interne leveranser innen foretaket;
 • Ha innsikt i prestasjonsmåling.

Kompetanse:

 • Kunne være i stand til å se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng;
 • Kunne være i stand til å bruke driftsregnskap og budsjettering i bedriftens økonomistyring;
 • Kritisk kunne vurdere om og hvordan ulike teknikker og metoder bør anvendes i ulike kontekster, herunder om metodene fremmer eller hemmer langsiktig tenkning og forsvarlig ressursanvendelse
 • Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger (kan være både digital og fysisk) og gruppeøvinger (inklusiv anvendelse av regneark). Digital læringsplattform brukes bl.a. til å lette tilgangen til fagstoff og informasjonsutveksling.

Det kan stilles krav om 80% oppmøte til regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk forkrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Obligatorisk arbeidskrav spesifiseres ved semesterstart. Det kan stilles krav om 80 % oppmøte til regneøvinger. Obligatorisk (e) arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Studenter som har avlagt eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen.

Kursmateriell

Pensum:

Berg, T. Grunnleggende økonomistyring. Tredje utgave, Cappelen Damm Akademisk.

Helbæk, M. & Olsen, B.A. Excel for økonomistudenter, 2019, Universitetsforlaget.

Følgende bøker kan fungere som støttelitteratur:

Kjell Gunnar Hoff, Trond Bjørnenak, Morten Helbæk (2020 eller 2021) Økonomistyring 2: Driftsregnskap og budsjettering. 7. utgave, Universitetsforlaget.

Hoff, K. G. & Helbæk, M. Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave, Universitetsforlaget.

Sending, Aa. Økonomistyring 1. Siste utgave, Fagbokforlaget. Sending, Aa. Økonomistyring 2. Siste utgave, Fagbokforlaget. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2293F 7.5
SMF1042 2.5 HØST 2019
SMF1042F 2.5 HØST 2019
AE201306 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S410 Smaragd 2
S206 Smaragd 50
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU