course-details-portlet

SMF2292 - Kvantitative og kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

 • Utvikling av problemstillinger i empiriske undersøkelser;
 • Kvantitative og kvalitative undersøkelsesdesign;
 • Spørreskjemaundersøkelser;
 • Deskriptiv statistikk;
 • Hypotesetesting og slutningsstatistikk;
 • Korrelasjonsanalyser;
 • Variansanalyse;
 • ANOVA
 • Regresjonsanalyse;
 • Kvalitative intervjuer og fokusgrupper;
 • Observasjon og dokumentanalyser;
 • Analyser av kvalitative data;
 • Validitet og reliabilitet;
 • Tolking og drøfting av data;
 • Introduksjon til "Big data" i økonomifagene;
 • Etiske problemstillinger i empiriske undersøkelser

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om hvordan man gjennomfører og anvender empiriske undersøkelser innenfor økonomiske/administrative fagområder. Dette innebærer kunnskap om:

 • Ulike typer problemstillinger og hvordan disse legger premissene for den videre undersøkelsesprosessen;
 • Kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign og tilhørende metoder for datainnsamling;
 • Grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data;
 • Kriterier for å vurdere kvaliteten i empiriske undersøkelser;

Ferdigheter

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å gjennomføre empiriske undersøkelser med bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder. Herunder ligger å kunne anvende kunnskapen til å:

 • Utføre analyser i og tolke resultater fra statistiske programvare (SPSS);
 • Vurdere validitet og reliabilitet i empiriske undersøkelser;
 • Rapportere og kommunisere konklusjoner fra faglige problemstillinger og analyser.

Generell kompetanse:

Gjennom kurset skal studentene ha opparbeidet et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i empiriske undersøkelser, innhenting og analyse av data, utviklet evne til kritisk metoderefleksjon samt å kunne se emnet i et større samfunnsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning i SPSS Utfyllende informasjon:Forelesninger; Gruppearbeid, Oppgaveløsning. Obligatoriske arbeidskrav:

En obligatorisk innlevering innen fastsatt frist - må bestås for å få rett til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august. Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2292F 7.5
SMF3081 5.0 HØST 2018
SMF3081F 5.0 HØST 2018
SMF3071 5.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU