course-details-portlet

SKOLE6950 - Masteroppgave

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid som er egnet til å styrke egen og andres kapasitet i arbeid med inkluderende praksis og spesialpedagogikk i skolen.

Masteroppgaven skal demonstrere evne til å designe, initiere og gjennomføre et forsknings- eller utviklingsarbeid med tydelig relevans for de sosialpedagogiske eller spesialpedagogiske fagområdene. Videre skal oppgaven dokumentere kompetanse i å dokumentere, analysere og diskutere et datamateriale i lys av sosialpedagogiske eller spesialpedagogiske teoretiske perspektiver. Det legges vekt på læringsprosessens betydning for å styrke egen handlingskompetanse som lærer.

I tråd med studieprogrammets vektlegging av kollegialt samarbeid vil det være mulig å utvikle masterprosjekt i fellesskap med andre studenter, i tillegg til å utforme individuelle prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • kan bruke spesialpedagogiske og sosialpedagogiske teorier og perspektiver analytisk

Ferdigheter

Studenten

  • kan identifisere og undersøke pedagogiske problemstillinger, herunder gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med god forskningsetikk
  • kan vurdere og forsvare metodisk hensiktsmessighet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid for å fremme sosial rettferdighet i skolen
  • kan bidra til pedagogisk nytenking og utvikling av inkluderende praksiser i lærerarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med fire fysiske samlinger. Læringsformer: Studentpresentasjoner, veiledning og workshops med gode muligheter for deltakeraktivitet, refleksjoner, diskusjoner i mindre grupper og i plenum, øvelser, og veiledning knyttet til skriftlig arbeid. Det vil bli lagt opp til digital veiledning mellom samlingene.

Mer om vurdering

Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Oppgaven skal vise at kandidaten mestrer kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk for lærere (MPEDLÆR)

Forkunnskapskrav

SKOLE6150 Læreren som inkluderingsagent

SKOLE6151 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

SKOLE6252 Sosialpedagogiske perspektiver på inkludering, fellesskap og forskjellighet ELLER SKOLE6250 Spesialpedagogikk for inkludering og like muligheter

SKOLE6253 Sosialpedagogisk lærererbeid ELLER SKOLE6251 Spesialpedagogikk i lærerarbeid

Emnet krever opptak til Master i pedagogikk for lærere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Sosialpedagogikk
  • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU