SØK3527 - Fiskal føderalisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Kommunene driver mesteparten av tjenestetilbudet i velferdsstaten. Fiskal føderalisme behandler styringsrelasjoner mellom ulike nivåer innen offentlig sektor, spesielt stat-kommune-forholdet. Ulike land velger ulik grad av sentralisering og desentralisering innen offentlig sektor, både når det gjelder ansvar for offentlige oppgaver og finansiering. Sentrale tema er utforming av overføringssystem, regulering av lokal beskatning, kommunestruktur og funksjonsfordeling. Emnet behandler ulike emner for forståelsen av kommunal økonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- Økonomisk samspill mellom stat og kommuner
- Organisering og finansiering av velferdstjenester og kollektive goder
- Desentraliseringsteoremet, prinsipper for organisering av offentlige oppgaver
- Konkurranse og mobilitet som mekanismer for effektivitet
- Politiske beslutninger om sentralisering og desentralisering

Ferdigheter
Du skal kunne
- Gjøre rede for sentrale teorier og modeller for organisering av offentlig sektor
- Analysere et bredt spekter av problemstillinger som er relevant for forholdet mellom stat og kommuner
- Gjøre rede for hvordan det politiske system avveier sentralisering og desentralisering

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3501 15.0 01.09.2007
SØK8627 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.