course-details-portlet

SØK3527 - Fiskal føderalisme

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Kommunene driver mesteparten av tjenestetilbudet i velferdsstaten. Fiskal føderalisme behandler styringsrelasjoner mellom ulike nivåer innen offentlig sektor, spesielt stat-kommune-forholdet. Ulike land velger ulik grad av sentralisering og desentralisering innen offentlig sektor, både når det gjelder ansvar for offentlige oppgaver og finansiering. Sentrale tema er utforming av overføringssystem, regulering av lokal beskatning, kommunestruktur og funksjonsfordeling. Emnet behandler ulike emner for forståelsen av kommunal økonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- Økonomisk samspill mellom stat og kommuner
- Organisering og finansiering av velferdstjenester og kollektive goder
- Desentraliseringsteoremet, prinsipper for organisering av offentlige oppgaver
- Konkurranse og mobilitet som mekanismer for effektivitet
- Politiske beslutninger om sentralisering og desentralisering

Ferdigheter
Du skal kunne
- Gjøre rede for sentrale teorier og modeller for organisering av offentlig sektor
- Analysere et bredt spekter av problemstillinger som er relevant for forholdet mellom stat og kommuner
- Gjøre rede for hvordan det politiske system avveier sentralisering og desentralisering

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert høstsemester. Sjekk www.ntnu.no/econ. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3501 15.0 01.09.2007
SØK8627 10.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU