SØK3521 - Utdanningsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet tar for seg betydningen av humankapital for det enkelte individ og for økonomien som helhet. Det diskuteres hvordan globalisering og teknologisk fremgang påvirker etterspørselen etter humankapital. Hovedvekten legges på teorier for individers utdanningsvalg, kunnskapsproduksjon og betydningen av organisering av utdanningssystemet. Hvordan bør utdanningssystemet utformes for å sikre et stort nok tilbud av høyt kompetent arbeidskraft?

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-om tilbud av og etterspørsel etter humankapital
-om humankapitalens betydning for inntektsnivå og økonomisk vekst
-om hvordan ulike typer utdanningspolitiske virkemidler påvirker skolekvalitet og dermed nivå og kvalitet på humankapitalen i samfunnet
-om kjennetegn ved effektive skoler og god skoleledelse

Ferdigheter
Du skal kunne
-kritisere og vurdere funnene som er rapportert i relevante tidsskriftartikler og forskningsrapporter
-redegjøre for og vurdere ulike styringsmodeller i utdanningssystemet
- diskutere betydningen av styringssystemer for aktøratferd i utdanningssektoren

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3511 15.0 01.09.2007
SØK8621 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 12.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.