course-details-portlet

SØK3517 - Åpen makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Globaliseringen påvirker de makroøkonomiske styringsmuligheter. Små land med stor handel og store kapitalbevegelser overfor utlandet blir sterkt påvirket av internasjonale forhold. Valutamarkedet vil i slike land ha stor betydning for innenlandske finansmarkeder og mulighetene for makroøkonomisk styring. I nyere tid har man utviklet institusjonelle svar på disse utfordringer, som uavhengig sentralbank og felles valuta (EU). Kurset behandler ulike emner som belyser pengepolitikk og finanspolitikk i små åpne økonomier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • Forskjellen på og sammenhengen mellom handels- og driftsbalansen
 • Hvilke makroøkonomiske krefter som avgjør om et land har over- eller underskudd på driftsbalansen
 • Om fordeler og ulemper med å ha frie kapitalbevegelser på tvers av land
 • Om ubalanser i utenriksøkonomien kan og bør korrigeres med makroøkonomisk politikk
 • Om et land kan gå konkurs
 • Hvordan privat og offentlig sparing påvirker et lands handels- og driftsbalanse
 • Hvordan penge- og finanspolitikk påvirker nominell og reell valutakurs
 • Hvordan valutakursen blir påvirket av midlertidige og varige økonomiske forstyrrelser («sjokk»)
 • Hvorfor og hvordan økonomiske kriser sprer seg mellom land

Ferdigheter

Du skal

 • gjøre rede for sentrale teorier og modeller for driftsbalansen, valutamarkedet, internasjonale kapitalbevegelser, og makroøkonomiske kriser
 • analysere et bredt spekter av internasjonale problemstillinger av makroøkonomisk karakter ved bruk av relevante økonomiske modeller

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
 • benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert høstsemester. Sjekk www.ntnu.no/econ. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8617 10.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL321 Sluppenvegen 14 3
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 12
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 11.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 4
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU