SØK3517 - Åpen makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Globaliseringen påvirker de makroøkonomiske styringsmuligheter. Små land med stor handel og store kapitalbevegelser overfor utlandet blir sterkt påvirket av internasjonale forhold. Valutamarkedet vil i slike land ha stor betydning for innenlandske finansmarkeder og mulighetene for makroøkonomisk styring. I nyere tid har man utviklet institusjonelle svar på disse utfordringer, som uavhengig sentralbank og felles valuta (EU). Kurset behandler ulike emner som belyser pengepolitikk og finanspolitikk i små åpne økonomier.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer:
- Forskjellen på og sammenhengen mellom handels- og driftsbalansen
- Hvilke makroøkonomiske krefter som avgjør om et land har over- eller underskudd på driftsbalansen
- Om fordeler og ulemper med å ha frie kapitalbevegelser på tvers av land
- Om ubalanser i utenriksøkonomien kan og bør korrigeres med makroøkonomisk politikk
- Om et land kan gå konkurs
- Hvordan privat og offentlig sparing påvirker et lands handels- og driftsbalanse
- Hvordan penge- og finanspolitikk påvirker nominell og reell valutakurs
- Hvordan valutakursen blir påvirket av midlertidige og varige økonomiske forstyrrelser («sjokk»)
-Hvorfor og hvordan økonomiske kriser sprer seg mellom land

Ferdigheter
Du skal:
- gjøre rede for sentrale teorier og modeller for driftsbalansen, valutamarkedet, internasjonale kapitalbevegelser, og makroøkonomiske kriser
- analysere et bredt spekter av internasjonale problemstillinger av makroøkonomisk karakter ved bruk av relevante økonomiske modeller

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8617 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 14.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.