SØK3514 - Anvendt økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler hvordan konkrete empiriske studier gjennomføres, hvilke metoder som er relevante for ulike problemstillinger og presenterer fordeler og ulemper ved ulike empiriske tilnærminger. En rekke empiriske arbeider med ulike problemstillinger, egenskaper ved data og økonometrisk metode vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt vekt på vurderinger av hva som er gode empiriske tilnærminger til det enkelte tilfellet. Selvstendig empirisk arbeid inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-Hvordan forskere designer empiriske studier av sentrale problemstillinger i ulike deler av økonomifaget, herunder formulering av økonometriske modeller og bruk av ulike økonometriske metoder for å avdekke kausale sammenhenger.
-Hvilke utfordringer som oppstår ved konkret gjennomføring av empiriske studier i ulike datasituasjoner og hvordan troverdigheten av empiriske resultater kan undersøkes.

Ferdigheter
-Du skal være fortrolig med utfordringer ved og metoder for design av empiriske studier med sikte på å avdekke kausale sammenhenger
-Kritisk kunne vurdere troverdigheten av resultater i konkrete empiriske studier med ulike problemstillinger, forskningsdesign og datasituasjoner.
-Kunne anvende moderne økonometrisk programvare til selvstendige empiriske analyser basert på ulike forskningsdesign og datasituasjoner

Generell kompetanse
Du skal kunne
-lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene diskutert i emnet
-benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne gjøres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8614 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 06.12.2017 09:00 Datasal 10349 , DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.