course-details-portlet

SØK3514 - Anvendt økonometri

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet behandler hvordan konkrete empiriske studier gjennomføres, hvilke metoder som er relevante for ulike problemstillinger og presenterer fordeler og ulemper ved ulike empiriske tilnærminger. En rekke empiriske arbeider med ulike problemstillinger, egenskaper ved data og økonometrisk metode vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt vekt på vurderinger av hva som er gode empiriske tilnærminger til det enkelte tilfellet. Selvstendig empirisk arbeid inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-Hvordan forskere designer empiriske studier av sentrale problemstillinger i ulike deler av økonomifaget, herunder formulering av økonometriske modeller og bruk av ulike økonometriske metoder for å avdekke kausale sammenhenger.
-Hvilke utfordringer som oppstår ved konkret gjennomføring av empiriske studier i ulike datasituasjoner og hvordan troverdigheten av empiriske resultater kan undersøkes.

Ferdigheter
-Du skal være fortrolig med utfordringer ved og metoder for design av empiriske studier med sikte på å avdekke kausale sammenhenger
-Kritisk kunne vurdere troverdigheten av resultater i konkrete empiriske studier med ulike problemstillinger, forskningsdesign og datasituasjoner.
-Kunne anvende moderne økonometrisk programvare til selvstendige empiriske analyser basert på ulike forskningsdesign og datasituasjoner

Generell kompetanse
Du skal kunne
-lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene diskutert i emnet
-benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.
Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises neste gang høstsemesteret 2021. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8614 10.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU