course-details-portlet

SØK3514 - Anvendt økonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler hvordan konkrete empiriske studier gjennomføres, hvilke metoder som er relevante for ulike problemstillinger og presenterer fordeler og ulemper ved ulike empiriske tilnærminger. En rekke empiriske arbeider med ulike problemstillinger, egenskaper ved data og økonometrisk metode vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt vekt på vurderinger av hva som er gode empiriske tilnærminger til det enkelte tilfellet. Selvstendig empirisk arbeid inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • hvordan forskere designer empiriske studier av sentrale problemstillinger i ulike deler av økonomifaget, herunder formulering av økonometriske modeller og bruk av ulike økonometriske metoder for å avdekke kausale sammenhenger
 • hvilke utfordringer som oppstår ved konkret gjennomføring av empiriske studier i ulike datasituasjoner og hvordan troverdigheten av empiriske resultater kan undersøkes.

Ferdigheter

Du skal

 • være fortrolig med utfordringer ved og metoder for design av empiriske studier med sikte på å avdekke kausale sammenhenger
 • kritisk kunne vurdere troverdigheten av resultater i konkrete empiriske studier med ulike problemstillinger, forskningsdesign og datasituasjoner
 • kunne anvende moderne økonometrisk programvare til selvstendige empiriske analyser basert på ulike forskningsdesign og datasituasjoner

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene diskutert i emnet
 • benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke.

Obligatorisk aktivitet: Krav oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises i oddetallsår. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8614 10.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 40
SL515 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 10.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU