course-details-portlet

RAD3031 - Rådgivningsteorier og -metoder i et praktisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet bidrar til inngående teoretisk og praktisk kunnskap om sentrale rådgivningsteorier. Hovedvekten legges på et individorientert rådgivningsperspektiv med gruppe- og miljøvariabler som bakgrunn. Emnet omhandler trening og utvikling av avanserte kommunikasjonsferdigheter innen rådgivning. Dette innebærer blant annet trening i rådgivningssamtaler og analyse av praktiske situasjoner samt refleksjon over egne erfaringer i lys av rådgivningsteorier.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om rådgivningsteorier og -metoder.
 • har inngående kunnskap om likheter og forskjeller mellom de ulike rådgivningsteoriene og -metodene.
 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsferdigheter i sammenheng med rådgivningsteorier- og metoder.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan analysere og bruke rådgivningsferdigheter og vurdere hvordan de står i sammenheng med ulike rådgivningsteorier og -metoder.
 • kan bruke avanserte kommunikasjonsferdigheter i rådgivning.
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan analysere eget teoretisk og metodisk ståsted, egne preferanser og utviklingsmål.
 • kan vurdere hvilke teorier og metoder som er best egnet til den enkelte problemstilling og utfordring for å kunne velge hensiktsmessige tilnærminger i rådgivning.
 • kan bruke relevante kommunikasjonsferdigheter i rådgivningsarbeid og se disse i sammenheng med teoretiske perspektiver.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor rådgivningsfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene og aktivitetene foregår gjennom dialogbasert undervisning som innebærer aktiv deltakelse fra kandidatene. Undervisningen innebærer at kandidatene både tilegner seg teoretisk kunnskap og trener på praktiske rådgivningsferdigheter.

Forelesninger 4 timer per uke og seminar 2 timer per uke. 4-dagers praktisk-metodisk kommunikasjonsopplæring. Innlevering av videobasert rådgivningsintervju med skriftlig refleksjonslogg og deltakelse i seminar med utgangspunkt i videobasert rådgivningsintervju må være bestått før eksamen. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Deltakelse på 80 % i den praktisk-metodiske kommunikasjonsopplæringen
 • Godkjent presentasjon av videobasert rådgivningsintervju med refleksjonslogg

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3031 15.0 HØST 2011
PED3036 15.0 HØST 2011
PED3038 15.0 HØST 2011
RAD3038 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Veiledningspedagogikk
 • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 24
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU