course-details-portlet

PSY3132 - Psykologiske tester i arbeidslivet og Human factors

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Hovedfokuset i dette kurset er å lære studenten testmetodikk slik at studenten kan vurdere kvaliteten på tester som kan benyttes i arbeidslivet. I dette kurset vil studenten også få en oversikt over ulike typer tester og vurderingsprosedyrer som finnes i arbeidslivet for ansettelse, karriereveiledning, trening, utvikling og prestasjonsvurderinger. Eksempler på tester og vurderingsprosedyrer som kan bli gjennomgått er: jobbanalyse, ansettelsesintervju, personlighetstester, evnetester, interessetester, tester på emosjonell intelligens, teamferdighetstester, tester for å vurdere kvalitet på teamarbeid, tester på lederskap, og endringsvillighetstester. I dette kurset vil også etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon bli gjennomgått. Human factors handler om hvordan man skal tilpasse arbeidsredskap, arbeidsplass og arbeidsoppgaver slik at de i størst mulig grad er tilpasset brukeren. Studentene skal lære noen metoder som kan benyttes for å vurdere dette.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskap om

 • psykologisk testmetodikk
 • om sentrale tester og vurderingsprosedyrer som kan benyttes for ansettelse karriereveiledning, trening, utvikling og prestasjonsvurdering
 • etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon
 • typiske human factors metoder som blir brukt i industrien

Ferdigheter:

Studenten kan

 • vurdere om en test er reliabel, valid og anvendbar for ulike formål
 • gjennomføre og gi tilbakemelding på personlighetstesten NEO-PI-R
 • gjennomføre en jobbanalyse
 • evaluere og jobbe etter retningslinjer for testbrukere
 • gjennomføre jobbintervju

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over etiske retningslinjer
 • har høy kompetanse på psykologisk testmetodikk
 • har høy kompetanse på tester og evalueringsprosedyrer som finnes innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon
 • 80% oppmøte

Mer om vurdering

Undervisningen blokkes i perioden 1. februar til 15. mars. Mappeevaluering ved emnets slutt, før praksisperioden starter. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Undervisningen blokkes i perioden 1. februar til 15. mars. Studentene vil ved oppstart bli tilfeldig tildelt på grupper bestående av 4-6 stykk. Alle studentene må levere inn sin versjon av mappa i Inspera innen fristen 13.05 og disse versjonene må være identiske for alle i gruppen.

Mappen består av 6 oppgaver, som vil være utformet som case, og ha 2-6 deloppgaver. Oppgave 1 omhandler etikk og lover, og har et omfang på minimum 6 sider og maksimum 12 sider. Oppgave 2 omhandler jobbanalyse, og leveransen består av en intervjuguide, stillings- og kravsbeskrivelse, samt et dokument som beskriver prosessen for å sikre transparens. Minimum 4, maksimum 10 sider. Oppgave tre inkluderer både en leveranse i mappen, samt en obligatorisk gruppepresentasjon på et gitt tidspunkt i undervisningen. Obligatorisk presentasjon må være godkjent for å kunne levere mappen. PDF av presentasjonen legges ved i mappeinnleveringen. Oppgave 4 omhandler jobbintervju, og leveranse inkluderer intervjuguider, beskrivelse av gjennomføring av intervju, og en diskusjon av erfaringene sett opp mot litteratur. Minimum 6, maksimum 10 sider. Oppgave 5 omhandler vurdering av personlighetsprofil, profiltilbakemelding og refleksjon knyttet til optimal seleksjonsprosess. Minimum 15 sider- maksimum 20.

Oppgave 6 omhandler Human Factors, og studentene vil bli presentert for en aktuell case, hvor de for eksempel skal gjøre en brukeranalyse, oppgaveanalyse, og en feilindikasjonsanalyse. De skal også vurdere brukervennlighet. Minimum 5 maksimum 15 sider.

Mappa må være ryddig med tydelig beskrivelse av hvilke oppgaver som er besvart og sidetall. Alle oppgaver skal besvares og alle oppgaver må bestås. Alle delene av arbeidet, med unntak av presentasjonen, leveres samtidig, som et samlet produkt.

Oppgaven skal være skrevet med Times New Roman, skriftstørrelse 12 og referanser skal være i APA format. Linjeavstand 2.

Det blir ikke gitt individuell veiledning på arbeidet, men det blir satt av tid til veiledning i undervisningstidrommet, samt felles veiledning.

Alle delene i mappen blir vurdert og danner grunnlaget for karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3059 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU