course-details-portlet

PSY2900 - Bacheloroppgave i psykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Bacheloroppgaven i psykologi består av en vitenskapelig undersøkelse hvor studentene deltar i et prosjekt. Hvert prosjekt har en veileder som skal veilede studentene som er knyttet til dette prosjektet. En student kan velge prosjekt ut i fra de som til enhver tid tilbys. Antall og type prosjekt vil variere med antall studenter på kurset,og med hvem av de vitenskapelige ansatte som til enhver tid tilbyr prosjektveiledning. Studentene oppfordres til å arbeide sammen, men hver student skal skrive en individuell bachelorppgave.

Bacheloroppgaven bør være i størrelsesorden 15-25 maskinskrevne sider. (ca. 5600-9300 ord.)

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har god kunnskap om hvordan man selekterer faglitteratur knyttet til en aktuell problemstilling i psykologisk forskning.
Studenten har god kunnskap om hvordan man strukturerer, presenterer og diskuterer psykologisk faglitteratur i et skriftlig arbeid.
Studenten har god kunnskap om hvordan man kan vurdere forskning enten ved innhenting av egne data, eller ved å kritisk gjennomgå data andre har innhentet.
Studenten har god kunnskap om hvordan man skriftlig innhenter og vurderer vitenskapelige litteratur ut i fra en psykologisk problemstilling.

Ferdighetsmål:
Studenten kan reflektere kritisk rundt problemstillinger i moderne psykologisk forskning.
Studenten kan gjøre litteratursøk, sette seg inn i relevant faglitteratur og anvende denne for å skape faglig resonnement.
Studenten kan gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskapelig psykologisk forskning.
Studenten kan organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte friater, og kan gjøre seg nytte av veiledning.

Generell kompetanse:
Studenten har erfaring med å gjennomføre et vitenskapelig arbeid, enten ved en empirisk undersøkelser eller ved å skrive en reviewartikkel.
Studenten har god kunnskap om hvordan man forbereder, gjennomfører, analyserer og rapporterer kvantitative eller kvalitatitive data, eller innhenter, analyserer og organiserer faglitteratur.
Studenten har god kunnskap om hvordan om etisk yrkesutøvelse når det gjelder datainnsamlig, analyser, presentasjon og framstilling av forskningsbasert empiri og teori.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av type prosjekt er det mange ulike læringssformer. Det kan for eksempel være gjennomføring av eksperimenter, gjennomføring av spørreskjemaundersøkelser og utvidet litteratursøk.
Noen av prosjektene kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av bakgrunn for problemstilling i egen bacheloroppgave
  • Skrivekurs

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSY1010, PSY1011, PSY1012, PSY1013, PSY1014, PSY1015 og PSY1016 eller tilsvarende må være bestått.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2004 15.0 01.09.2012
PSY2001 15.0 01.09.2012
PSY2901 22.5
PSY2902 22.5
PSY2903 22.5
PSY2904 22.5
PSY2905 22.5
PSY2906 22.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 15.01.2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 15.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU