course-details-portlet

PPU4410 - Pedagogikk - deltid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave, hjemmeeks og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/3
Hjemmeeksamen 1/3 2 dager
Muntlig eksamen 1/3

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3
Arbeider 1/3
Rapport 1/3

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Sammen med emnene i fagdidaktikk og praksis gir det grunnlag for å undervise på trinn 5-13 for praktisk-pedagogisk utdanning for allmenn fag og trinn 8-13 for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag i henhold til gjeldene rammeplaner. Veiledet praksis er en integrert del av studiet.

Faget er en vitenskap om læring, sosialisering og danning, og gir et kunnskapsgrunnlag for å arbeide som lærer og kunne vurdere utdannings- og danningsspørsmål profesjonelt og etisk. Studiet gir innsikt i sammenhenger mellom lærerprofesjon og skolens funksjon i samfunnet, og skal inspirere til utvikling og fornyelse av egen praktisk- pedagogisk virksomhet og til skoleutvikling. På bakgrunn av kritiske analyser av skolepolitiske føringer, verdier og forskning gir pedagogikkfaget både grunnlag for refleksjon og handlingsberedskap for undervisningspraksis i skolen. Etisk tenkning og handling er grunnlag for pedagogikken, og danner utgangspunkt for vurdering av læringsutbyttet i faget.

Pedagogikk utgjør sammen med yrkesdidaktikk profesjonsfaget for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Emnet er strukturert etter følgende hovedområder som ivaretar fokus på elev/lærling, lærer, skolen som organisasjon og skolen i samfunnet:
- læring, motivasjon og danning
- didaktikk og læreplananalyse
- profesjonsetikk og profesjonalitet
- sosialisering, ungdom og demokrati
- utdanningspolitikk, utdanningshistorie og pedagogisk idéhistorie

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har god kunnskap om læring og utvikling, danning og utdanning, demokrati og likeverd
- har bred kunnskap om sosialisering og ulike kulturer, spesielt blant ungdom
- har god kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk
- har god kunnskap om klasseledelse
- har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing, og konsekvenser av disse, både nasjonalt og internasjonalt
- har god kunnskap om sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og skolens og lærerens rolle i samfunnet
- har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skole og utdanning, herunder samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
- har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning og samarbeid
- har grundig kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, rammebetingelser og styringsstruktur

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere læreplaner, bidra til lokalt læreplanarbeid og kan utvikle planer basert på generelle mål for opplæringen, lokale planer og elevers/lærlingers individuelle behov
- kan legge til rette for et inkluderende og meningsfylt læringsmiljø som fremmer elevenes/lærlingenes motivasjon og progresjon i læringen
- kan lede, kommunisere og samarbeide med elever/lærlinger i et læringsfellesskap og bidra til relasjonsbygging mellom lærere og elever/lærlinger og mellom elever/lærlinger
- kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Profesjonsutvikling
Studenten
- viser en selvstendig og etisk holdning i møte med alle elever/lærlinger, foresatte og kolleger, basert på grunnleggende verdier forankret i FNs menneskerettigheter, Barnekonvensjonen og skolens generelle læreplan
- har grunnleggende innsikt i og kritisk holdning til sentrale etiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning
- kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til opplæringens og skolens utvikling
- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger
- kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov på bakgrunn av solid faglig kunnskap
- kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for opplæringen og skoleverket

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogikk i lærerutdanningen går over fire semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og fag- og yrkesdidaktikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerrollen.

I undervisningen blir det vektlagt varierte og eksemplariske arbeidsformer. Det vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og arbeid i mindre grupper med og uten lærerveiledning. Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport.


Obligatoriske aktiviteter

  • Underveisarbeid
  • Definerte arbeidskrav
  • 75% oppmøte i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A)
Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FPPPED 30.0
PPU4110 30.0 01.09.2008
PPU4000 7.5 01.09.2014
PPU4700 7.5 01.09.2014
PPU4702 15.0 01.09.2014
PPU4601 7.5 01.09.2014
PPU4602 7.5 01.09.2014
PPU4603 15.0 01.09.2016
LÆR1000 7.5 01.09.2019
PPU4100 22.5 01.09.2019
PPU4400 22.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave, hjemmeeks og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU