course-details-portlet

PLU8013 - Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på teoretiske rammeverk og tradisjoner i akademisk forskning, og ivaretar forskerposisjonering, profesjonsforskning, kunnskapsformer i forskning og utviklingsarbeid knyttet til utdanning og forskningsetikk. Tradisjoner som inngår i emnet er fenomenologi, hermeneutikk, strukturalisme, poststrukturalisme, pragmatisme, postmodernisme, feministisk epistemologi, urfolksmetodologier, posthumanisme, affektstudier og nymaterialisme.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ulike teoretiske rammeverk og vitenskapsteoretiske problemstillinger og posisjoner
 • kan vurdere tolkninger og forskningsdesign i utdanningsforskning, i lys av teoretiske og filosofiske perspektiver
 • har inngående innsikt i kunnskapsformer som er relevante for forskning knyttet til utdanning og lærerprofesjonen
 • kan vurdere etiske muligheter og utfordringer knyttet til utdanningsforskning

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan drøfte hvordan teoretisk posisjonering er av stor betydning for hva slags innsikt forskning om skolen og lærerprofesjonen kan utvikle
 • kan identifisere og håndtere etiske muligheter og utfordringer i forskning knyttet til utdanning
 • kan formulere og på en kvalifisert måte drøfte utdanningsfaglige problemstillinger

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan identifisere og håndtere etiske problemstillinger i forskning innenfor sitt område
 • kan relatere teoretisk og epistemologisk posisjonering til ulike forskningsdesign
 • kan delta i teoridebatter i profesjonsrettet utdanningsforskning på internasjonalt nivå
 • kan formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert kurs. Hver samling går over 2-3 dager. Lærings- og undervisningsaktiviteter inkluderer forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner, individuelt og i kollokviegrupper med pensumlitteratur. Hver student setter opp sin egen pensumliste etter gitte kriterier og inkluderer obligatorisk litteratur i emnet. Kursdeltakerne forventes å gjennomføre forskningsprosjekter mens de tar kurset. Krav til emnet for oppmøte er 80%.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte: 80%
 • 4 arbeidskrav: Tilstedeværelse i kollokviegruppe med 2 felles skriftlige innleveringer, 1 individuelt skriftlig essay, muntlig presentasjon og opposisjon til en medstudents arbeid.

Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige innleveringer
 • En skriftlig innlevert artikkelskisse med muntlig presentasjon
 • Opposisjon på medstudents presentasjon/oppgave
 • Godkjent oppmøte 80%

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell semesteroppgave. Karakter: Bestått/ ikke bestått. Vekting: 100/100. Fire arbeidskrav må være gjennomført for å kunne levere eksamen. Obligatorisk oppmøte: 80%. Eksamensoppgaven er en artikkel som skal ha en klar teoretisk/filosofisk problemstilling. I eksamen må studenten bruke sin egen pensumliste for emnet (de kan også inkludere elementer i den utvidede pensumlisten for emnet ved behov). Eksamensoppgaven kan også analysere og diskutere studentenes eget pågående empiriske forskningsmateriale så lenge de teoretiske diskusjonene er fokus for artikkelen. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semestre kan godkjennes av instituttet. Ved utsatt eksamen skal eksamen baseres på gjennomførte arbeidskrav fra semesteret undervisningen fant sted.

Tekst levert til vurdering i opplæringsdelen kan i omarbeidet form inngå i avhandlingen.

Ved gjentak av ikke bestått eksamen kan kandidaten levere omarbeidet versjon av tidligere innlevert tekst i emnet. Dersom innleveringen er en omarbeidet versjon av et tidligere innlevert tekst, må dette presiseres i teksten.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-studenter prioriteres ved opptak. Studentene forventes å engasjere seg i sitt eget, pågående forskningsprosjekt. Opptaksbegrensninger*: Emnet er begrenset til maksimalt 25 studenter, hvorav 6 plasser er reservert for søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Dersom det er færre enn 5 søkere, forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse emnet. * Søkere rangeres etter følgende kriterier og søknadsfrist finner du her: Ph.d.-emner - Institutt for lærerutdanning - NTNU

Kursmateriell

Pensum/pensumliste på ca. 800 sider.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU