PLU8013 - Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning.

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsformer i forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot utdanning, profesjonsetikk og dannelse.
Hermeneutikk, fenomenologi, strukturalisme, pragmatisme og postmodernisme.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har inngående kunnskap om
- vitenskapsteoretiske problemstillinger og posisjoner
- kunnskapsformer med relevans for forskning knyttet til utdanning og lærerprofesjonen

Ferdigheter
Kandidaten kan
- på et kvalifisert nivå drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner
- på et kvalifisert nivå drøfte spørsmål knyttet til danning

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- identifisere og håndtere forskningsetiske spørsmål innenfor sitt område
- knytte vitenskapsteoretisk posisjonering til ulike forskningsdesign

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid i kollokviegrupper (evt. nettbasert) med kurslitteraturen. Studentene må studere et kjernepensum i tillegg til anbefalt litteratur. Det forventes at kursdeltakerne bruker data knyttet til egen forskning.

Eksamensoppgaven består av essay. Studenten presenterer sitt arbeid for medstudenter (som opptrer som opponenter) på seminar. Det vil bli gitt veiledning på skisse til oppgave, og bearbeidet oppgave kan leveres inn for endelig vurdering.
Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Opptaksbegrensning: 25 studenter. Ved færre enn 5 påmeldte deltakere forbeholder Program for lærerutdanning seg av retten til å avlyse kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeid
  • Godkjent oppmøte 80%

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Kurset er et ph.d.-kurs.

Ph.d.-stipendiater rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Pensum på ca 700 sider

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.