course-details-portlet

PLU8013 - Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning.

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet har fokus på vitenskapsteoretiske og vitenskapsfilosofiske tradisjoner, forskerposisjonering, profesjonsforskning, kunnskapsformer i forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot utdanning, forskningsetikk og dannelse.
Tradisjoner som inngår er fenomenologi, hermeneutikk, strukturalisme, poststrukturalisme, pragmatisme, postmodernisme, feministisk vitenskapsteori, posthumanisme og nymaterialisme.

Læringsutbytte

Kunnskaper
kandidaten
- har fremragende kunnskap om vitenskapsteoretiske/vitenskapsfilosofiske problemstillinger og posisjoner
- kan vurdere fortolkninger og forskningsdesign i utdanningsforskning, i lys av vitenskapsteoretiske perspektiv
- har fordypet innsikt i kunnskapsformer relevant for forskning knyttet til utdanning og lærerprofesjonen
- kan vurdere etiske utfordringer knyttet til utdanningsforskning

Ferdigheter
kandidaten
- kan på en kvalifisert måte diskutere hvordan vitenskapsteoretisk posisjonering har betydning for hva slags innsikter forskning om skole og lærerprofesjonen kan utvikle
- kan identifisere og håndtere etiske utfordringer i forskning knyttet til utdanning
- kan formulere og på en kvalifisert måte drøfte spørsmål knyttet til danning

Generell kompetanse
kandidaten
- kan identifisere og håndtere forskningsetiske spørsmål innenfor sitt område
- kan knytte vitenskapsteoretisk posisjonering til ulike forskningsdesign, hensikter og kvalitetsnormer
- kan delta i debatter om vitenskapsteori i profesjonsorientert utdanningsforskning på internasjonalt nivå
- kan formidle forskningsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid individuelt og i kollokviegrupper med kurslitteraturen. Studentene setter selv sammen en pensumliste etter gitte kriterier, der obligatorisk bok må inngå. Det forventes at kursdeltakerne er i dialog med egne, pågående forskningsprosjekter. Krav til oppmøte på 80%.

Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige innleveringer
  • En skriftlig innlevert artikkelskisse med muntlig presentasjon
  • Opposisjon på medstudents presentasjon/oppgave
  • Godkjent oppmøte 80%

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått
Vekting: 100/100
Fire arbeidskrav samt obligatorisk oppmøte 80 % må være gjennomført for å kunne levere eksamen.Eksamensoppgaven består av artikkel. Studenten presenterer sitt arbeid for medstudenter (som opptrer som opponenter) på seminar. Det vil bli gitt veiledning på skisse til oppgave, og bearbeidet oppgave kan leveres inn for endelig vurdering.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved utsatt eksamen må eksamen bygge på beståtte arbeidskrav fra semesteret.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. PhD-studenter prioriteres ved opptak.

Studentene forventes være i gang med eget forskningsprosjekt.

Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset.
*Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Kursmateriell

Pensum på ca 700 sider

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 07.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering 15.04.2021

Innlevering 15.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU