course-details-portlet

PK6031 - Digitale tvillinger for å håndtere sikkerhet og pålitelighet av systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor pålitelighets- og risikoanalyse. - Funksjonsanalyse og kartlegging av feil og farekilder. - Systemanalyse basert på FMECA, pålitelighetsnettverk og feiltre. - Beregning av pålitelighet og tilgjengelighet av tekniske systemer. - Mål for pålitelighetsmessig betydning. - Analyse av reparerbare systemer ved Markovmetoder. - Analyse av sikkerhetskritiske systemer (IEC 61508). - Analyse av systemer som er utsatt for fellesfeil. Krav til digitale tvillinger. Sanntids oppdatering av digitale tvillinger. Spørringer - Hva skjer hvis analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggende innsikt i begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr, systemer som benyttes i transportløsninger og kritisk infrastruktur.
 • har grunnleggende innsikt i hvordan digitale tvillinger kan utvikles, og oppdateres i sann tid.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan identifisere og vurdere feil i både enkeltkomponenter og i komplekse systemer
 • kan vurdere hvilke deler av et system som er spesielt viktige for å forebygge systemfeil
 • kan benytte ulike metoder for å beregne påliteligheten til enkeltkomponenter og komplekse systemer
 • kan bruke digitale verktøy for å analysere sikkerhet og pålitelighet, og inkludere modeller som en del av den digitale tvillingen
 • kan vurdere fordeler og ulemper knyttet til de enkelte metodene.

Generell kompetanse:

Studenten

 • forstår sikkerhet og pålitelighet i forhold til anvendelser innenfor driftssikkerhet, kvalitet, risiko, miljøvern og bærekraftig utvikling
 • kan reflektere om forholdet mellom kostnader/ulemper og nytte knyttet til ulike sikkerhetstiltak
 • forstår viktigheten av at digitale tvillinger også adresserer sikkerhet og pålitelighet av komplekse systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger, to + tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform kan bli endret til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I teknologiledelse og digital omstilling. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

M. Rausand, A. Barros and A. Høyland: System Reliability Theory; Models, Statistical Methods, and Applications, Third Edition, Wiley 2020. Kurset har egen hjemmeside.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU