course-details-portlet

PK6029 - Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Faget inneholder følgende tematikker:
- Vedlikeholdsstyring og bruk av IKT-baserte vedlikeholdsstyringssystemer
- Alders-, blokk- og minimale vedlikeholdsstrategier.
- Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll.
- Digitale tvillinger for vedlikeholdsfunksjonen
- Sanntidsmodeller for synkronisering av operasjon, drift og vedlikehold
- Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering.
- Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM).
- Innsamling og analyse av erfaringsdata for bruk i vedlikeholdsstyring.
- Vedlikeholdets betydning mht. sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer.
- Bruk av numeriske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av planlegging og optimalisering av vedlikehold. Kunnskapen skal danne grunnlag for å ta i bruk og utvikle digitale løsninger innen planlegging og optimalisering av vedlikehold. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder hvor standardmetoder ikke er hensiktsmessige.
Ferdigheter:
Studenten
kan gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik planlegging og optimalisering
kan utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner hvor planlegging og vedlikeholdsoptimalisering kommer til anvendelse
kan løse konkrete problemer ved bruk av digitale verktøy.
Generell kompetanse:
Studenten forstår vedlikehold og bruk av digitale løsninger som et viktig element ved industrielle og kommersielle systemer og i offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger, tre + to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Første samling starter med at hver student skal presentere utfordringer i egen virksomhet knyttet til å ta i bruk digitale løsninger på vedlikeholdsområdet. Ulike problemstillinger vil bli gruppert tematisk og belyst gjennom begge samlingene så langt det lar seg gjøre.
Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett. En av hjemmeoppgavene skal knyttes til problemstillingen studenten presenterte i starten av samlingen. Så langt det lar seg gjøre skal denne hjemmeoppgaven løses som gruppearbeid hvor gruppene etableres ut fra felles tema presentert innledningsvis. For hver gruppe skal det settes opp minimum ett nettmøte mellom gruppedeltagerne og faglærer(e) hvor gruppeoppgaven diskuteres. Det settes også opp et nettmøte mellom alle studenter og faglærer(e) i mellomperioden for å diskutere utfordringer med de felles hjemmeoppgavene.
Det er utviklet et e-Læringsopplegg for emnet. I forelesningene benyttes datamaskin for å løse regneoppgaver som er integrert i e-Læringen. Studentene må ha med egen PC/Mac med MS Excel. Alle regneoppgavene fra e-Læringen har løsningsforslag i MS Excel. Øvingsopplegget er i stor grad basert på at studentene løser oppgaver på datamaskin. Øvinger under samlingene løses ved at to og to studenter samarbeider. Studentene kan sjekke sine egne løsninger opp mot løsningsforslagene. Mange av øvingsoppgavene vil også bli løst ved at faglærer presenterer løsningen i plenum hvor det åpnes for oppklarende spørsmål.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen som fordrer bruk av digitale hjelpemidler gjennom bruk av systemet INSPERA. Vektes 100 av 100 hjelpemidler: A.

Vurderingsform kan bli endret til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Et eget eLæringsprogram som er tilgjeneglig fra Blackboard.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU