course-details-portlet

PK6028 - Produksjonsstyring og Supply Chain Management

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i logistikk- og innkjøpsledelse.

Emnet fokuserer på design, planlegging og styring av material- og informasjonsflyt innad i en fabrikk og i verdikjeden.

Temaer:
- Aggregert planlegging, hovedplanlegging og materialbehovsberegning
- Prinsipper for produksjonsstyring (Kanban, Heijunka, Conwip, osv.)
- Verdikjede- og produksjonsstrategier
- Lagerstyring
- Design av produksjons- og distribusjonsnettverk
- Utvikling av helhetlige styringsmodeller for produksjon og verdikjede
- Digitalisering og IKT (ERP, scheduling, datafangst, osv.)
- Samarbeidsmodeller og informasjonsdeling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten …
- har dyp faglig kunnskap om de sentrale planleggings- og styringsoppgavene i produksjon og i verdikjeden
- er kjent med og kan bruke sentrale teorier, metoder, prinsipper og konsepter innenfor planlegging og styring av produksjon og verdikjede
- har innsikt i hvilke muligheter digitalisering og IKT-verktøy gir

Ferdigheter

Studenten …
- kan selvstendig bruke tilegnet kunnskap, teori, konsepter og metoder for å beskrive og analysere bedriftens verdikjede
- kan bruke metoder og teknikker for å analysere og utvikle rasjonelle logistikkløsninger og vurdere bruk av IKT-systemer

Generell kompetanse

Studenten …
- kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som samlinger med forelesninger, øvinger og case. Mellom samlingene er det selvstudier med lesepensum og øvinger. En skriftlig oppgave skal leveres og det tilbys veiledning.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU