course-details-portlet

PK6028 - Produksjonsstyring og Supply Chain Management

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i logistikk- og innkjøpsledelse.

Emnet fokuserer på design, planlegging og styring av material- og informasjonsflyt innad i en fabrikk og i verdikjeden.

Temaer:

 • Verdikjede- og produksjonsstrategier
 • Utvikling av helhetlige styringsmodeller for produksjon og verdikjede
 • Planlegging og styring av produksjon og lager
 • Produksjons- og distribusjonsnettverk
 • Aggregert planlegging, hovedplanlegging og materialbehovsberegning
 • Prinsipper for produksjonsstyring (Kanban, Heijunka, Conwip osv.)
 • Industri 4.0, digitalisering og IKT (ERP, scheduling, datafangst osv.)
 • Koordinering, verdikjedesamarbeid og informasjonsdeling
 • Bærekraftig produksjon, logistikk og verdikjede

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • ha dyp faglig kunnskap om de sentrale planleggings- og styringsoppgavene i produksjon og i verdikjeden
 • være kjent med og kunne bruke sentrale teorier, metoder, prinsipper og konsepter innenfor planlegging og styring av produksjon og verdikjede
 • ha innsikt i hvilke muligheter Industri 4.0, digitalisering og IKT-verktøy gir

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori, konsepter og metoder for å beskrive og analysere bedriftens verdikjede
 • kunne bruke metoder og teknikker for å analysere og utvikle rasjonelle logistikkløsninger og vurdere bruk av Industri 4.0-teknologier

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på norsk og består av to fysiske samlinger i Trondheim med forelesninger, øvinger og case. Det vil også bli besøk i NTNUs Logistikk 4.0-laboratorium.

Mellom samlingene er det selvstudier med digitale forelesninger, lesepensum og øvinger.

En semesteroppgave skal leveres og det tilbys veiledning til denne.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Semesteroppgaven må være bestått før muntlig eksamen kan avlegges.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC51)
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis før semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU