course-details-portlet

PK6021 - Vedlikeholdsoptimalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Modul:

Spesialisering i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Tema:

- Vedlikeholdsstyring.

- Alders-, blokk- og minimale vedlikeholdsstrategier.

- Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll.

- Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering.

- Utføring av vedlikehold ved mulighet.

- Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM).

- Optimering av fornyelse.

- Innsamling og analyse av erfaringsdata for bruk i vedlikeholdsstyring.

- Vedlikeholdets betydning mht. sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer.

- Bruk av numeriske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder innen vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter:

Studenten

  • kan gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik optimalisering
  • kan utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner hvor vedlikeholdsoptimalisering kommer til anvendelse
  • kan løse konkrete optimaliseringsproblemer.

Generell kompetanse:

Studenten forstår vedlikehold som et viktig element ved industrielle og kommersielle systemer og i offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger, tre + to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett. I forelesningene benyttes datamaskin for å løse regneoppgaver.

Studentene må ha med egen PC/Mac med MS Excel. Øvingsopplegget er også i stor grad basert på at studentene løser oppgaver på datamaskin.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform kan bli endret til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse.

Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Kurset har egen hjemmeside hvor et eLæringsopplegg er presentert. eLæringen utgjør kursmateriellet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6029 6.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
15.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU