course-details-portlet

PK6017 - Risikoanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Sentrale tema:

- Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse.

- Beregning av risiko.

- Sikkerhetsmål og beslutningskriterier.

- Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som Grovanalyse, HAZOP, FMECA, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse osv.

- Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer.

- Datakilder og usikkerhet.

- Regelverk, standarder og retningslinjer.

- Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser. - Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskaper om hva en risikoanalyse er, hvordan en risikoanalyse gjennomføres, vanlige og avanserte metoder som benyttes og hvordan risikoanalyse benyttes i risikostyring.

Ferdigheter:

Studenten kan gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko.

Generell kompetanse:

Studenten forstår risikoanalysen sin plass i beslutningsprosesser, verdivalg knyttet til bruk av sikkerhetsmål og beslutningskriterier, avveininger mellom risiko og andre verdier, og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier, og en oppgave som består i å utføre en risikoanalyse på et selvvalgt tema og med veiledning via internett.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC51)
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Lærebok:

Det finnes to lærebøker. Den engelske læreboka er mer omfattende enn den norske. Mens den norske er kanskje litt lettere å lese, både pga språket men også fordi fremstillingen er litt enklere.

Et eget eLæringsopplegg er utviklet for emnet: eLæring: PK6017 - Risikoanalyse (ntnu.no)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VUBEDR-21 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU