course-details-portlet

PK6017 - Risikoanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.

Sentrale tema:

- Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse.
- Måling av risiko.
- Akseptabel risiko og akseptkriterier.
- Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som Grovanalyse, HAZOP, FMECA, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse osv.
- Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer.
- Datakilder og usikkerhet.
- Regelverk, standarder og retningslinjer.
- Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser.
- Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskaper om hva en risikoanalyse er, hvordan en risikoanalyse gjennomføres, vanlige og avanserte metoder som benyttes og hvordan risikoanalyse benyttes i risikostyring.

Ferdigheter:

Studenten kan gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko.

Generell kompetanse:

Studenten forstår risikoanalysen sin plass i beslutningsprosesser, verdivalg knyttet til bruk av risikoakseptkriterier og avveininger mellom risiko og andre verdier, og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier, og en oppgave som består i å utføre en risikoanalyse på et selvvalgt tema og med veiledning via internett.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet I organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VUBEDR-21 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU