course-details-portlet

PED6652 - Hørseltap - utredning og rådgivning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studiet gir oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og utredningsarbeid relatert til hørselsvansker. Innholdet organiseres i følgende temaer:

- Kartlegging og utredning i audiopedagogisk arbeid
- Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
- Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studiet skal gi oversikt over temaer, rammer, teori, modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivnings- og utredningsarbeid relatert til hørselsvansker. Studentene skal lære å anvende og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning, og å dele sin spesialpedagogiske kunnskap og legge til rette for og gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess.

Studentene:

- skal ha inngående kunnskaper om rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
- skal ha inngående kunnskaper om rådgivning som vekstfremmende prosesser
- skal ha omfattende kunnskaper om kartleggingsmetoder og utredningsverkteøy
- skal ha omfattende kunnskaper om rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger

Ferdigheter:

Studentene:

- kan bruke resultater fra målrettet observasjon, eventuell annen kartlegging og relevante bakgrunnsopplysninger som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning
- kan planlegge og gjennomføre rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i partnerskap mellom rådgiver og rådsøker
- kan reflektere kritisk rundt egen kompetanse og rolle i rådgivningsarbeidet
- kan anvende video som analyseverkt
- kan kunne dokumentere onenforstående skriftlig

Generell kompetanse:

Studentene:

- kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og teorier for å gjennomføre og beskrive rådgivning som en vekstfremmende prosess, hvor endring skjer gjennom partnerskap mellom rådgiver og rådsøker.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger og seminarer på studiesamlinger a´ 3 x 3/5 dager
- Forelesninger på nett.
- Studentøvelser
- Praksis tilsvarende 2 uker, inkludert for- og etterarbeid, hvorav noe er knyttet til arbeid på samlingene

Detaljert beskrivelse av praksis:
o Praksis tilsvarende 2 uker, inkludert for- og etterarbeid, hvorav noe er knyttet til arbeid på samlingene. Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte rådgivning, observasjon og evt. annen kartlegging. Praksis skal gjennomføres i en barnehage, skole eller i tilknytning til en PP-tjeneste. Veiledning blir gitt fra Statped midt.
o Praksisperiode 1: Rådgivningssamtale, observasjon og evt annen kartlegging: Omfang av denne praksisen er én uke, inkludert for- og etterarbeid. Studenten skal velge et fokusområde for observasjon, for eksempel samvær og lek med andre barn, tilrettelegging av opplæringen i klasserommet, kommunikasjon i bestemt situasjoner, etc. Valgt av fokusområde skal formuleres i en problemstilling og begrunnes med utgangspunkt i barnets, elevens, den voksnes, eller praksisstedets behov. Praksisperioden innledes med en samtale med rådsøker for å bli kjent med og kartlegge kontekst og behov. Rådsøker kan være barnehagelærer, lærer, PP-rådgiver, arbeidsgiver etc.. Med utgangspunkt i dette og i samråd med praksisstedet velges fokusområde for praksisen. Videoopptaket sendes veileder iht. avtalt frist sammen med et notat som inneholder vurdering av egen rolle som rådgiver ut fra gitte kriterier. Studenten skal ta videoopptak av samtalen og sende den inn for veiledning i etterkant. Deretter gjennomføres observasjon og evt. annen relevant kartlegging. Observasjonen kan i samråd med praksisstedet gjøres ved bruk av video.
Praksisperiode 2: Rådgivningssamtale: Omfang av denne praksisen er én uke, inkludert for- og etterarbeid. I denne perioden skal studenten gjennomføre den andre rådgivningssamtalen. Omfang av denne praksisen er også er én uke, inkludert for- og etterarbeid. Rådgivningssamtale to er basert på hva man kom frem til i samtale én. Samtalen avtales slik at studenten har tid til å gå gjennom sine observasjoner og forberede rådgivningssamtalen. I samtalen skal observasjoner og annen kartlegging fra observasjonspraksis skal legges til grunn for rådgivningssamtalen, hvor rådgivningen gis til en eller flere i personalet. Som etterarbeid skal studenten vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen og reflektere omkring sin egen rolle. Det skal videre gjøres videopptak fra samtalen som sendes Statped midt i etterkant av hver samtale for veiledning. Opptak fra rådgivningssamtale 2 skal vurderes som godkjent/ikke godkjent. Dersom det ikke blir godkjent, vil studenten få mulighet til å gjennomføre en ny rådgivningssamtale med videoopptak.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på studiesamlinger
  • 2 praksisuker med etterarbeid og video

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Forkunnskapskrav

Målgruppe: Pedagoger eller andre med relevant utdanning som ønsker å spesialisere seg innenfor innen det audiopedagogiske fagområdet.

Opptakskrav/forkunnskapskrav:

- bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk, eller
- gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet, eller
- bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen treårig utdanning med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk

Alle søkere må ha gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselshemming – språk og kommunikasjon, eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
07.12.2020

Innlevering
17.12.2020


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU