course-details-portlet

PED6112 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Målgruppe:

Mastergradsstudenter i spesialpedagogikk, syns- og audiopedagogikk, masterstudetner i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Temaer:

Deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk, for eksempel

- middelverdi
- varians
- frekvenser
- korrelasjon
- regresjon
- T-test
- faktoranalyse
- Kji-kvadrat

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har

- avansert kunnskap om bruk av statistiske analyser i kvantitative studier
- inngående kunnskap om logikken bak signifikanstesting
- kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til slutninger basert på statistiske analyser

Ferdigheter

Studentene kan

- velge og anvende relevante analysemetoder på egne data
- gjennomføre deskriptive og induktive statistiske analyser for hånd
- gjennomføre utvalgte analyser på SPSS
- tolke resultatet av statistiske analyser
- lese og forstå kvantitativ forskningslitteratur

Generell kompetanse

Studentene kan

- planlegge bruk av statistiske analyser i forskningsprosjekt
- vurdere kritisk slutninger basert på statistiske analyser i forskningslitteraturen
- tilegne seg forståelse av mer avanserte statistiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Tre obligatoriske samlinger på til sammen 31 timer.

Tre godkjente innleveringsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlinger
  • 3 godkjente innleveringsoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav:

Se studieplan for erfaringsbasert master i spesialpedagogikk og master i pedagogikk og erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6112 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU