course-details-portlet

MUSV2023 - Hovedinstrument 3 med hørelære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på MUSV1021 Hovedinstrument 2 og MUSV1018 Hørelære og improvisasjon, og videreføres til et høyere nivå i hovedinstrument og hørelære.

Hovedinstrumentundervisningen omfatter videre arbeid med kandidatens utvikling på hovedinstrument/vokal når det gjelder teknikk og metoder, stilkunnskap, teori og formidling knyttet til utvalgt repertoar og mer generelle tekniske øvelser.

Hørelæreundervisningen utvikler studentens evne til å definere musikalske strukturer, omsette dem fra klingende uttrykk til notasjon, eller fra notasjon til klingende uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2023 har fordypet kunnskap om

 • vokale/instrumentale retninger og stiltrekk innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger
 • instrumentalteknikker, innstuderings- og øveteknikker og formidlingsmåter alene og i samspill med andre
 • melodiske, rytmiske, formale og harmoniske prinsipper
 • musikkteori

Ferdigheter:

En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV2023 kan

 • arbeide målrettet og selvstendig
 • innstudere og presentere et vokalt/instrumentalt repertoar fra et bredt felt innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger, på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1021
 • vise musikalitet og formidlingsevne, teknisk ferdighet, stilkunnskap og musikkteoretisk innsikt i praktisk utøvelse på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1021
 • kan oppfatte og gjengi melodier, rytmer, harmoniske forløp og formoppbygging i musikk fra ulike stilarter og tradisjoner på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1018

Læringsformer og aktiviteter

Hovedinstrument: Individualundervisning med obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimumskrav for å kunne ta eksamen er 80 % tilstedeværelse.

Studenter med hovedinstrument klassisk vokal, stryk og blås med klaverakkompagnementsbehov får 4 x 30 minutter akkompagnementsforberedelser i forkant av eksamen og 1 time til gjennomføring av eksamen.

Det gis ikke hovedinstrumentundervisning mer enn én gang, for å oppnå samme læringsmål.

Hørelære: Gruppeundervisning. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering i emnet forutsettes obligatorisk deltakelse i undervisning (minimum 80 %), inkludert avsluttende test og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i hovedinstrumentundervisningen
 • Tilfredsstillende deltagelse i hørelære
 • Innlevering av skriftlige oppgaver
 • Test i hørelære

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med praktisk eksamen i hovedinstrument. Eksamenstid for hovedinstrument er ca. 20 minutter, med nytt repertoar (ikke samme som på tidligere eksamener). Dersom studenten etter å ha blitt tildelt instrumental-/vokallærer uteblir fra obligatorisk undervisning, mister vedkommende retten til å ta eksamen i emnet.

Dersom studenten får "ikke godkjent" i obligatorisk aktivitet, må studenten ta opp og bestå obligatorisk aktivitet han/hun ikke har fått godkjent, før studenten kan framstille seg til eksamen.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkvitenskap (BMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap og bestått MUSV1021 og MUSV1018.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2022 7.5 HØST 2019
MUSV2017 4.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 27.11.2023 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU