course-details-portlet

MUSV2023 - Hovedinstrument 3 med hørelære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på MUSV1021 Hovedinstrument 2 og MUSV1018 Hørelære og improvisasjon, og videreføres til et høyere nivå i hovedinstrument og hørelære.

Hovedinstrumentundervisningen omfatter videre arbeid med kandidatens utvikling på hovedinstrument/vokal når det gjelder teknikk og metoder, stilkunnskap, teori og formidling knyttet til utvalgt repertoar og mer generelle tekniske øvelser.

Hørelæreundervisningen utvikler studentens evne til å definere musikalske strukturer, omsette dem fra klingende uttrykk til notasjon, eller fra notasjon til klingende uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2023 har fordypet kunnskap om

 • vokale/instrumentale retninger og stiltrekk innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger
 • instrumentalteknikker, innstuderings- og øveteknikker og formidlingsmåter alene og i samspill med andre
 • melodiske, rytmiske, formale og harmoniske prinsipper
 • musikkteori

Ferdigheter:

En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV2023 kan

 • arbeide målrettet og selvstendig
 • innstudere og presentere et vokalt/instrumentalt repertoar fra et bredt felt innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger, på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1021
 • vise musikalitet og formidlingsevne, teknisk ferdighet, stilkunnskap og musikkteoretisk innsikt i praktisk utøvelse på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1021
 • kan oppfatte og gjengi melodier, rytmer, harmoniske forløp og formoppbygging i musikk fra ulike stilarter og tradisjoner på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1018

Læringsformer og aktiviteter

Hovedinstrument: Individualundervisning med obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimumskrav for å kunne ta eksamen er 80 % tilstedeværelse.

Studenter med hovedinstrument klassisk vokal, stryk og blås med klaverakkompagnementsbehov får 4 x 30 minutter akkompagnementsforberedelser i forkant av eksamen og 1 time til gjennomføring av eksamen.

Det gis ikke hovedinstrumentundervisning mer enn én gang, for å oppnå samme læringsmål.

Hørelære: Gruppeundervisning. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering i emnet forutsettes obligatorisk deltakelse i undervisning (minimum 80 %), inkludert avsluttende test og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i hovedinstrumentundervisningen
 • Tilfredsstillende deltagelse i hørelære
 • Innlevering av skriftlige oppgaver
 • Test i hørelære

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med praktisk eksamen i hovedinstrument. Eksamenstid for hovedinstrument er ca. 20 minutter, med nytt repertoar (ikke samme som på tidligere eksamener). Dersom studenten etter å ha blitt tildelt instrumental-/vokallærer uteblir fra obligatorisk undervisning, mister vedkommende retten til å ta eksamen i emnet.

Dersom studenten får "ikke godkjent" i obligatorisk aktivitet, må studenten ta opp og bestå obligatorisk aktivitet han/hun ikke har fått godkjent, før studenten kan framstille seg til eksamen.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkvitenskap (BMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap og bestått MUSV1021 og MUSV1018.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2022 7.5 HØST 2019
MUSV2017 4.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU