course-details-portlet

MUST2058 - Scenelyd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 1/2 1 timer
Hjemmeeksamen 1/2 4 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer E

Faglig innhold

Praktisk øving og teoretisk innføring i grunnleggende lyforsterkingsanlegg. Sentrale emner er: akustiske utfordringer og begrensninger, signalgang i lydanlegg, spesifikasjon på lydutstyr, praktisk mikrofonbruk for scenelyd, planlegging og gjennomføring av konsert- og teaterlyd, estetikk og idealer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
-har kunnskap om de forskjellige komponentene i et PA-system og hvordan de virker
-er kjent med forskjellige spesifikasjoner på lydutstyr
-kjenner til grunnleggende teknikker for bearbeiding av lyd i en konsertsituasjon
-kjenner til fagterminologi knyttet til lyd fra scene
-har grunnleggende kunnskap om lydestetikk og klangideal for forskjellige musikkuttrykk

Ferdigheter:

Kandidaten
-kan tilpasse lydutstyr til forskjellige musikerkonstellasjoner i en konsertsammenheng
-kan tilrettelegge utstyr basert på en teknisk beskrivelse (rider)
-kan gjøre lydarbeid ved en sceneproduksjon
-kan gjenkjenne vanlige problemer for scenelyd og løse disse
-kan kommunisere med musikerne på scenen på en måte som fremmer arbeidssituasjonen
-kan reflektere over eget arbeid som lydansvarlig ved en sceneproduksjon, og grunngi tekniske og estetiske valg

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk tilrettelagte forelesninger og øvinger. Øvinger kan være i form av praktisk arbeid med konsertlyd, lydinstallasjoner eller lignende. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen vil være å lydsette et offentlig rom, for eksempel ved å bruke et PA-system.

Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi og bestått MUST1053. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon eller utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2056 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 1/2

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 E 01.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU