course-details-portlet

MUST2058 - Scenelyd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 1/2 1 timer
Hjemmeeksamen 1/2 4 timer

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk innføring i grunnleggende lydforsterkning. Sentrale emner er: signalgang i lydanlegg, akustiske utfordringer og begrensninger, spesifikasjon på lydutstyr, praktisk mikrofonbruk for scenelyd, planlegging og gjennomføring av konsert- og teaterlyd, estetikk og idealer. Kurset er rettet mot lydteknikere og DJer, men også musikere kan nyttiggjøre seg kompetansen i egen livesituasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om de forskjellige komponentene i et PA-system og hvordan de virker
 • er kjent med forskjellige spesifikasjoner på lydutstyr
 • kjenner til grunnleggende teknikker for bearbeiding av lyd i en konsertsituasjon
 • kjenner til fagterminologi knyttet til lyd fra scene
 • har grunnleggende kunnskap om lydestetikk og klangideal for forskjellige musikkuttryk
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan inkludere MAX/MSP i en live setting.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan tilpasse lydutstyr til forskjellige musikerkonstellasjoner i en konsertsammenheng-kan tilrettelegge utstyr basert på en teknisk beskrivelse (rider)
 • kan gjøre lydarbeid ved en sceneproduksjon
 • kan gjenkjenne vanlige problemer for scenelyd og løse disse
 • kan kommunisere med musikerne på scenen på en måte som fremmer arbeidssituasjonen
 • kan reflektere over eget arbeid som lydansvarlig ved en sceneproduksjon, og grunngi tekniske og estetiske valg.
 • har oversikt over muligheter som inkludering av MAX gir.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk tilrettelagte forelesninger og øvinger. Øvinger kan være i form av praktisk arbeid med konsertlyd, lydinstallasjoner eller lignende. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i blackboard ved semesterstart. Undervisningsspråket er vanligvis norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen vil være å lydsette et offentlig rom, for eksempel ved å bruke et PA-system. Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått.

Skriftligeksamen er en 4-timers hjemmeeksamen. Den er todelt, der første del er en multiple choice-oppgave og andre del er 3-4 fritekst-oppgaver.

Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi og bestått MUST1053.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2056 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/2

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
28.11.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2

04.12.2023 - 05.12.2023

08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU