course-details-portlet

MUST2051 - Lydkunst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Praktisk og teoretisk innføring i arbeid med lydkunst, spatialisering, sensorer og mikrokontrollere, programmering av interaktiv lyd, relevante estetiske problemstillinger og kunsthistorisk kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har innsikt i bruk av lyd som kunstnerisk virkemiddel og som bærer av et meningsinnhold utover det musikalske uttrykket
 • kjenner til sentrale uttrykk i lydbasert kunst gjennom kjennskap til representative eksempler
 • kjenner sentrale begreper for karakterisering og kvalitetsvurdering av hverdagslytting og lydomgivelser
 • kjenner til bruk av sensorer og mikrokontrollere for physical computing
 • kjenner til noen grunnleggende måter å programmere mikrokontrollere for å la sensorer styre lydprosessering
 • kjenner til grunnleggende teknikker for å plassere lyder i rommet (ambisonics, vbap, flerkanals lydavspilling)

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan lage lydkomposisjoner basert på andre forutsetninger enn de rent musikalske, inkludert bruk av feltopptak
 • kan arbeide praktisk med sensorer og mikrokontrollere for digital lydforming
 • kan koble sammen programmeringsspråk, eksterne sensorer, og lydprogram til interaktive lydsystemer
 • har tekniske ferdigheter for arbeid med lyd i rom, spatialisering og andre avspillingsteknikker

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tematiske blokker med forelesninger, gruppeprosjekter og praktiske øvinger. Hver blokk arrangeres som en konsentrert workshop. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i Blackboard ved semesterstart. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Hver tematisk blokk vurderes gjennom et eller flere praktiske prosjekter, der studentene individuelt og i gruppe anvender kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg i løpet av den tematiske blokken.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)
Fine Art (MFA)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 eller tilsvarende. Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Studenter opptatt ved bachelorprogrammet Billedkunst (BBK) kan også søke.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2059 7.5 HØST 2021
MUST2056 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
 • Utøvende kunstfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU